دانلود مقاله پایان نامه آماده Springer+Sciencedirect+Proquest+Oxford http://springer2013.mihanblog.com 2020-02-23T00:46:08+01:00 text/html 2013-06-02T17:36:46+01:00 springer2013.mihanblog.com tel 09199111989 دانلود مقالات Customer Relationship Management (CRM) 2012-2013 sciencedirect لیست دهم http://springer2013.mihanblog.com/post/19 &nbsp;<font class="text4"> برای دانلود&nbsp; و تهیه مقالات زیر با شماره کنار سایت تماس حاصل فرمایید<br></font><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%">121</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0148296311000427" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296311000427" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Investigating firm's<span class="hit"> customer</span> agility and firm performance: The importance of aligning sense and respond capabilities</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Journal of Business Research</i>, <i>Volume 65, Issue 5</i>, <i>May 2012</i>, <i>Pages 579-585</i><br>Nicholas Roberts, Varun Grover<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0148296311000427-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0148296311000427-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0148296311000427&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=cfc69d12daca81101c0a29f1cbc6f6e0">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0148296311000427&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=df38f77d57286534755a870685b92aa6">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0148296311000427&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194591&amp;md5=1155bfbe1bf89a188ca081a37a7f4a43"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 122</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0019850112001149" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850112001149" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Networking capability in business<span class="hit"> relationships</span> — Concept and scale development</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Industrial Marketing<span class="hit"> Management</span></i>, <i>Volume 41, Issue 5</i>, <i>July 2012</i>, <i>Pages 739-751</i><br>Maciej Mitrega, Sebastian Forkmann, Carla Ramos, Stephan C. Henneberg<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0019850112001149-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0019850112001149-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0019850112001149&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=9dfad2b4fa39c3a597e7eae07cbbb083">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0019850112001149&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=a3735f9a3757428861c53870f45a7824">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0019850112001149&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194591&amp;md5=6fe782a7576eaf21f7a0e030248c78fe"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 123</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0925527312001442" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527312001442" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">A review of applications of Analytic Hierarchy Process in operations<span class="hit"> management</span></span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Review Article</span><br><i>International Journal of Production Economics</i>, <i>Volume 138, Issue 2</i>, <i>August 2012</i>, <i>Pages 215-241</i><br>Nachiappan Subramanian, Ramakrishnan Ramanathan<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0925527312001442-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0925527312001442-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0925527312001442&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=a9458fae9ca2d6a4d8a34198ad65fdff">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0925527312001442&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=d6b398cb4f8b5fc3ac97e0db53fc9836">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0925527312001442&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194591&amp;md5=03a8f160c712820a91917fd7c54916ef"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 124</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="3-s2.0-B9780124158153000169" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124158153000169" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Chapter 16 - Secure Mobile Cloud Computing</span></a><br><i>Handbook on Securing Cyber-Physical Critical Infrastructure</i>, <i>2012</i>, <i>Pages 411-429</i><br>Mayank Raj, Mario Di Francesco, Sajal K. Das<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="3-s20-B9780124158153000169-img">&nbsp;<span id="3-s20-B9780124158153000169-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=B9780124158153000169&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=e4c89553a0e2c63fbfecf7c34b6ab7d6">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=B9780124158153000169&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=696ab79d907901ebd5a9c969cc040809">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=3-s2.0-B9780124158153000169&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194591&amp;md5=623961d55b937694467af0479b4ce2ae"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 125</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0957417412012304" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417412012304" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Collective intelligence as mechanism of medical diagnosis: The iPixel approach</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Expert Systems with Applications</i>, <i>Volume 40, Issue 7</i>, <i>1 June 2013</i>, <i>Pages 2726-2737</i><br>Yuliana Pérez-Gallardo, Giner Alor-Hernández, Guillermo Cortes-Robles, Alejandro Rodríguez-González<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0957417412012304-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0957417412012304-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412012304&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=b22a8fbd81563bf910d15b53b4a8a43f">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412012304&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=3a75518bcecf30a1cc1ac838bb71d0e5">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0957417412012304&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194591&amp;md5=7a52bb18b00bd6075c2d8ae2210228f2"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► iPixel Recommendation Engine has support for recommending mammographic evaluations. ► iPixel has two main modules: collective tagging system and recommendation service. ► iPixel generates collective knowledge from the participation of a user community. ► A qualitative evaluation shows iPixel has elements of a recommendation system into medical field.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 126</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="3-s2.0-B9780123943972000520" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123943972000520" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Chapter 52 - Storage Area Networking Security Devices</span></a><br><i>Computer and Information Security Handbook (Second Edition)</i>, <i>2013</i>, <i>Pages 891-904</i><br>Robert Rounsavall<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="3-s20-B9780123943972000520-img">&nbsp;<span id="3-s20-B9780123943972000520-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=B9780123943972000520&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=d8fc9f718baf2eca19572015b17af011">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=B9780123943972000520&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=9b7722564028fcb64d9d09f7360b6881">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=3-s2.0-B9780123943972000520&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194591&amp;md5=0d0ae20dd30103bdd62eb60de6049b8c"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 127</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S095741741101699X" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095741741101699X" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Improved response modeling based on clustering, under-sampling, and ensemble</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Expert Systems with Applications</i>, <i>Volume 39, Issue 8</i>, <i>15 June 2012</i>, <i>Pages 6738-6753</i><br>Pilsung Kang, Sungzoon Cho, Douglas L. MacLachlan<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S095741741101699X-img">&nbsp;<span id="1-s20-S095741741101699X-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S095741741101699X&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=7468aaa0474ae7cffd776495b5ac92f1">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S095741741101699X&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=4ac53fc928f96e97170110df71bdc1bd">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S095741741101699X&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194591&amp;md5=b65bc19fec2ee0d996595c4c12580519"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► A data balancing method with clustering, under-sampling, and ensemble is proposed. ► Information loss is minimized by under-sampling the majority class with clustering. ► Predictive accuracy is improved by an ensemble of multiple under-sampled data sets. ► The proposed method works well for two actual marketing tasks.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 128</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0264837711001190" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837711001190" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Developing a Territory Balanced Scorecard approach to manage projects for local development: Two case studies</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Land Use Policy</i>, <i>Volume 29, Issue 3</i>, <i>July 2012</i>, <i>Pages 629-640</i><br>Giuseppe Ioppolo, Giuseppe Saija, Roberta Salomone<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0264837711001190-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0264837711001190-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0264837711001190&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=a5d351b6a2f78c59299fdb2a97c1ed2a">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0264837711001190&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=7bcb260878f1e03eece9ebe7c9408a32">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0264837711001190&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194591&amp;md5=bdcf08100665421c2e138a0799e2eb15"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► We propose a methodological territory decision support tool: TBSc. ► Using the Territory Balanced Scorecard, we compare twin local development projects. ► The result contains the plan for creating a potential mediterranean island network. ► The TBSc is a valuable strategic tool in<span class="hit"> management</span> and local development systems. ► With the use of TBSc is possible to increase the environmental sustainability.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 129</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0957417412012705" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417412012705" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Knowledge<span class="hit"> management</span> vs. data mining: Research trend, forecast and citation approach</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Expert Systems with Applications</i>, <i>Volume 40, Issue 8</i>, <i>15 June 2013</i>, <i>Pages 3160-3173</i><br>Hsu-Hao Tsai<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0957417412012705-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0957417412012705-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412012705&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=12d648d155eddf4a32bccdcc66c12bcc">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412012705&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=8e005c0ef135e7aa35635a0776c91e04">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0957417412012705&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194591&amp;md5=20490e65d73fdab638026687b4d582c5"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► The difference between trends, forecasts and citation status by comparing KM and DM. ► The frequency discussion of publication by authors in KM and DM. ► The characteristics of high, medium and low publishing activity of authors in KM and DM. ► The appropriate training strategies and policies of KM and DM for governments and enterprises.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 130</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0003267013004996" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267013004996" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Synergistic<span class="hit"> relationships</span> between Analytical Chemistry and written standards</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Review Article</span><br><i>Analytica Chimica Acta</i>, <i><b><font color="#FF0000">In Press, Corrected Proof</font></b></i>, <i>Available online 17 April 2013</i><br>Miguel Valcárcel, Rafael Lucena<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0003267013004996-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0003267013004996-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0003267013004996&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=c5123f930db240f71d13169f75273db2">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0003267013004996&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=cbda91815305246f3554783ab0ee0135">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0003267013004996&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194591&amp;md5=718a827be7747332800333a478610253"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$41.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><h3 class="h3">Graphical abstract</h3><div id="$" class="ImageScroller" style="height:217px"><img style="vertical-align: bottom;" alt="image" title="image" src="http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0003267013004996-fx1.jpg" align="middle" border="0" height="200" width="344"></div><br> text/html 2013-06-02T17:32:14+01:00 springer2013.mihanblog.com tel 09199111989 دانلود مقالات Customer Relationship Management (CRM) 2012-2013 sciencedirect لیست نهم http://springer2013.mihanblog.com/post/18 &nbsp;<font class="text4"> برای دانلود&nbsp; و تهیه مقالات زیر با شماره کنار سایت تماس حاصل فرمایید<br></font><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%">11</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1441358211000826" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1441358211000826" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Intranet portals: Marketing and managing individuals’ acceptance and use</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Australasian Marketing Journal (AMJ)</i>, <i>Volume 20, Issue 2</i>, <i>May 2012</i>, <i>Pages 147-157</i><br>William D. Neill, James E. Richard<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1441358211000826-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1441358211000826-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1441358211000826&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=ff026613dff6bced8dd46a1b33acc78f">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1441358211000826&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=2eeb747eda749c84b704307204909858">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S1441358211000826&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194354&amp;md5=c0ec5b5aa55252a35b9dde359bbb8f42"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► Prior experience and perceived usefulness show the strongest influence on intention to use portals. ► Increased Internet self-efficacy, without intranet specific experience, negatively affects portal usefulness. ► Internal marketing with IT departments provide increased benefits to users. ► Sell portal usefulness and provide opportunities to gain experience through use.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 112</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1567422311000500" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567422311000500" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Adding clicks to bricks: A study of the consequences on<span class="hit"> customer</span> loyalty in a service context</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Electronic Commerce Research and Applications</i>, <i>Volume 11, Issue 1</i>, <i>January–February 2012</i>, <i>Pages 36-48</i><br>Estela Fernández-Sabiote, Sergio Román<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1567422311000500-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1567422311000500-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1567422311000500&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=834ac5aa89778d61cd98b97da86e23a3">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1567422311000500&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=ff75ce6d29e851afb62e84119fbb899c">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S1567422311000500&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194354&amp;md5=9a577309d0a3ce2649fa7fb0e272e109"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$37.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► In a context of multichannel service<span class="hit"> customers</span>, this study analyzes how value provided by each channel (offline and online) builds loyalty. ► It also analyzes the moderating role of complexity of services used and<span class="hit"> customers</span>’ Internet access in the service value–loyalty link. ► Results from 302 multichannel financial services<span class="hit"> customers</span> show that the offline value has a stronger effect on overall loyalty than online value.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 113</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0969593111001831" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593111001831" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">What the eye does not see, the mind cannot reject: Can call center location explain differences in<span class="hit"> customer</span> evaluations?</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>International Business Review</i>, <i>Volume 21, Issue 5</i>, <i>October 2012</i>, <i>Pages 957-967</i><br>Gianfranco Walsh, Matthias Gouthier, Dwayne D. Gremler, Simon Brach<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0969593111001831-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0969593111001831-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0969593111001831&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=e14b7e9523c31c704d783ebb649ec122">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0969593111001831&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=4034651b33a7c017fa6eddbfd628c9ac">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0969593111001831&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194354&amp;md5=4d9b6c197c00eec7c2c4515965d227eb"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► This study examines<span class="hit"> customer</span> perceptions of Offshore Call Centers by simultaneously considering call center location, as well as the call center agent's accent and<span class="hit"> customer</span> orientation. ► Data are collected from a sample of more than German 800<span class="hit"> customers</span> using call centers located in three countries Germany, Poland, and Turkey. ► Findings suggest that neither accent detection nor call center location relate to<span class="hit"> customer</span> satisfaction, trust, or word-of-mouth communication; only perceived<span class="hit"> customer</span> orientation has an effect on these outcomes. ► Thus, offshore call center locations are not necessarily associated with lower performance outcomes. ► The findings suggest service firms should place a higher priority on ensuring call center agents have a strong<span class="hit"> customer</span> orientation, rather than on neutralizing accents or avoiding call centers abroad.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 114</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0019850112001162" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850112001162" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">How mutuality reinforces partnership development: Japanese and Korean marketing perspectives</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Industrial Marketing<span class="hit"> Management</span></i>, <i>Volume 41, Issue 5</i>, <i>July 2012</i>, <i>Pages 770-779</i><br>Yang-Im Lee, Peter R.J. Trim<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0019850112001162-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0019850112001162-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0019850112001162&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=9b919471e4ef826717da9cbaa0562eea">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0019850112001162&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=06c45f393f8709f3fab77d0f734bb6f4">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0019850112001162&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194354&amp;md5=e1bf8fdc9284ab6e1a59ed1d359e2b16"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 115</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0019850113000928" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850113000928" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Solution business models: Transformation along four continua</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Industrial Marketing<span class="hit"> Management</span></i>, <i><b><font color="#FF0000">In Press, Corrected Proof</font></b></i>, <i>Available online 2 June 2013</i><br>Kaj Storbacka, Charlotta Windahl, Suvi Nenonen, Anna Salonen<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0019850113000928-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0019850113000928-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0019850113000928&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=f0282305f7456066202383260b99df65">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0019850113000928&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=20f413b25bb9a4904f42037ba26ab324">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0019850113000928&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194354&amp;md5=ebdb69de73ab4fe6b8f36e4145dd153e"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 116</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1057740812000277" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057740812000277" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Brands as<span class="hit"> relationship</span> partners: Warmth, competence, and in-between</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Journal of Consumer Psychology</i>, <i>Volume 22, Issue 2</i>, <i>April 2012</i>, <i>Pages 177-185</i><br>Susan Fournier, Claudio Alvarez<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1057740812000277-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1057740812000277-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1057740812000277&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=0a0f50dfacd89e850660aa982ec60b24">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1057740812000277&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=bba389a1a5d81023155e25a584298cb3">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S1057740812000277&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194354&amp;md5=f5939141a10b875f60cd84aa1f64aa39"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 117</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0957417412009931" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417412009931" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">A fuzzy logic based approach for modeling quality and reliability related<span class="hit"> customer</span> satisfaction in the automotive domain</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Expert Systems with Applications</i>, <i>Volume 40, Issue 2</i>, <i>1 February 2013</i>, <i>Pages 800-810</i><br>Rahul Chougule, Vineet R. Khare, Kallappa Pattada<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0957417412009931-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0957417412009931-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412009931&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=eb78fd3f08b2cdbdf3e342c5a3229a36">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412009931&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=4318c0448b2997fa97d0d124c2d24a48">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0957417412009931&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194354&amp;md5=5edaaccbe4bd304f0988fc2587d2f74f"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► A novel approach to assess quality and reliability related<span class="hit"> customer</span> satisfaction from field failure data at each individual<span class="hit"> customer</span> level. ► A unique combination of techniques (fuzzy logic, grid search) to model the<span class="hit"> customer</span> satisfaction. ► Validation of developed model with real world data in automotive domain. ► Generic approach that can be applied to assess<span class="hit"> customer</span> satisfaction in other domains such as consumer electronics, consumer durables.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 118</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1441358213000049" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1441358213000049" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Good<span class="hit"> customers</span>: The value of<span class="hit"> customers</span> by mode of acquisition</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Australasian Marketing Journal (AMJ)</i>, <i>Volume 21, Issue 2</i>, <i>May 2013</i>, <i>Pages 119-125</i><br>Mark D. Uncles, Robert East, Wendy Lomax<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1441358213000049-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1441358213000049-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1441358213000049&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=2f7c980c23d5511414b7421aaa7b1bad">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1441358213000049&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=e4684e822fd98db1a00351e0208aa8ad">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S1441358213000049&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194354&amp;md5=7b103a1f13f2ccdb45d0f69726f9ccff"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 119</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0957417412008615" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417412008615" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;"><span class="hit">Customer</span> event history for churn prediction: How long is long enough?</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Expert Systems with Applications</i>, <i>Volume 39, Issue 18</i>, <i>15 December 2012</i>, <i>Pages 13517-13522</i><br>Michel Ballings, Dirk Van den Poel<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0957417412008615-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0957417412008615-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412008615&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=86eaece4e0e2534c9c4805c4282a4a6b">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412008615&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=ba45c54204f31a484f8e2cf6648a5b11">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0957417412008615&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194354&amp;md5=ad34e91462c66c8ac86e363fcf4c16d2"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► We analyze how long<span class="hit"> customer</span> event history should be in churn prediction. ► We estimate churn models with<span class="hit"> customer</span> event history from one to sixteen years. ► After the fifth additional year, predictive performance is only marginally increased. ► 69% of data can be discarded with almost no decrease in predictive performance. ► In times of big data and increasing computational complexity this is paramount.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 120</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0957417412011670" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417412011670" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Churn<span class="hit"> management</span> optimization with controllable marketing variables and associated<span class="hit"> management</span> costs</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Expert Systems with Applications</i>, <i>Volume 40, Issue 6</i>, <i>May 2013</i>, <i>Pages 2198-2207</i><br>Yong Seog Kim, Hyeseon Lee, John D. Johnson<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0957417412011670-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0957417412011670-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412011670&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=ceab2bdc56c36be399655ae6559100f9">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412011670&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=ccd7d268feb711fa4e6662a4bb909307">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0957417412011670&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194354&amp;md5=34ce7d25c6a2c6ce9c04f5597157eecb"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► Formulate churn<span class="hit"> management</span> problem as an optimization problem while minimizing cost. ► Identify controllable marketing variables and assign<span class="hit"> management</span> costs for optimization. ► Solve a global churn<span class="hit"> management</span> problem using partial least square optimization method. ► Select<span class="hit"> customers</span> based on churn probability or<span class="hit"> management</span> costs as a local optimization. ► Combine optimization models designed for entire<span class="hit"> customers</span> and subsets of<span class="hit"> customers</span>.</div></div></div></div><br> text/html 2013-06-02T17:29:59+01:00 springer2013.mihanblog.com tel 09199111989 دانلود مقالات Customer Relationship Management (CRM) 2012-2013 sciencedirect لیست هشتم http://springer2013.mihanblog.com/post/17 &nbsp;<font class="text4"> برای دانلود&nbsp; و تهیه مقالات زیر با شماره کنار سایت تماس حاصل فرمایید<br></font><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%">&nbsp;</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0957417411013686" style="padding-left:6px;" type="checkbox"> <br></td><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%">101</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0957417411013686" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417411013686" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Dynamic classifier ensemble model for<span class="hit"> customer</span> classification with imbalanced class distribution</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Expert Systems with Applications</i>, <i>Volume 39, Issue 3</i>, <i>15 February 2012</i>, <i>Pages 3668-3675</i><br>Jin Xiao, Ling Xie, Changzheng He, Xiaoyi Jiang<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0957417411013686-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0957417411013686-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417411013686&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=16227be60c4f422e5ffa907e5f028810">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417411013686&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=ad61dc9c69512182ec1feca0c842507a">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0957417411013686&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194213&amp;md5=91772dd1e2901680c45e26b5c80e6eeb"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td><div id="sdHeader" class="outerWrapper"><div><div id="sdBody" class="pageText"><form method="get" name="Tag" action="/science" target=""><div><div id="rsRightCol" class="skyScraper"><div class="contentMain"><div class="contentShadow"><div class="contentBorders"><div id="searchResults"><div id="bodyMainResults" class="font3"><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 102</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="3-s2.0-B9780124114548000103" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124114548000103" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Chapter 10 - Cloud Applications</span></a><br><i>Mastering Cloud Computing</i>, <i>2013</i>, <i>Pages 353-371</i><br>Rajkumar Buyya, Christian Vecchiola, S. Thamarai Selvi<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="3-s20-B9780124114548000103-img">&nbsp;<span id="3-s20-B9780124114548000103-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=B9780124114548000103&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=9b32f4cf82be3dbf0664412c9ec6fa29">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=B9780124114548000103&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=053c6193423c8ea83ac2f7dc2e745935">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=3-s2.0-B9780124114548000103&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194213&amp;md5=684b45fe8876be6b6a5c71f957c87886"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 103</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0268401212001053" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401212001053" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">The antecedents of<span class="hit"> customer</span> satisfaction and its link to complaint intentions in online shopping: An integration of justice, technology, and trust</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>International Journal of Information<span class="hit"> Management</span></i>, <i>Volume 33, Issue 1</i>, <i>February 2013</i>, <i>Pages 166-176</i><br>Ing-Long Wu<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0268401212001053-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0268401212001053-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0268401212001053&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=275dab3b995ebfa496abfe695d21ec4e">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0268401212001053&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=bc46d278150253198966399cfa6847d4">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0268401212001053&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194213&amp;md5=c7b61a956fe9c305f4964ecf99aa6f99"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$19.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► Complaint behaviors are critical in determining<span class="hit"> customer</span>'s repurchase intention in online market. ► This study intends to understand the antecedents of<span class="hit"> customer</span> satisfaction and complaint intentions in online shopping. ► This model considers three major concerns in terms of justice, technology, and trust. ► Distributive and interactional justices contribute significantly to<span class="hit"> customer</span> satisfaction and complaint intentions. ► Technology-based features and trust belief are also important in determining the two target variables.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 104</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0278431913000133" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431913000133" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">The influence of<span class="hit"> customer</span> brand identification on hotel brand evaluation and loyalty development</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>International Journal of Hospitality<span class="hit"> Management</span></i>, <i>Volume 34</i>, <i>September 2013</i>, <i>Pages 31-41</i><br>Kevin Kam Fung So, Ceridwyn King, Beverley A. Sparks, Ying Wang<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0278431913000133-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0278431913000133-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0278431913000133&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=eaa32a8ed738c8f611bcbf33b4129694">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0278431913000133&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=1aac85f4022fb3476de44aeb7bfee1e5">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0278431913000133&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194213&amp;md5=fbaecc6618d42b003144f039ec23a338"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 105</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1877042812006234" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_subIcon_sci_dir" title="You are entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812006234" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">An investigation on critical success factors for knowledge<span class="hit"> management</span> using structural equation modeling</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Procedia - Social and Behavioral Sciences</i>, <i>Volume 40</i>, <i>2012</i>, <i>Pages 24-30</i><br>Li-Su Huang, Cheng-Po Lai<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1877042812006234-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1877042812006234-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp;<a class="pdfLink" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&amp;_cid=277811&amp;_user=10&amp;_pii=S1877042812006234&amp;_check=y&amp;_origin=search&amp;_zone=rslt_list_item&amp;_coverDate=2012-12-31&amp;_docsubtype=fla&amp;wchp=dGLbVlk-zSkWz&amp;md5=c2d8ee4895189a0c6725c35000c3ce6c&amp;pid=1-s2.0-S1877042812006234-main.pdf" target="newPdfWin"><span class="pdfIconSmall">&nbsp;</span>PDF (157 K)</a> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1877042812006234&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=ac408382b0b542be3a1ee4113bbd79d5">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1877042812006234&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=b63517da9727bdf14c1e4950a9bc0b55">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 106</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0969593113000498" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593113000498" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Internationally leading SMEs vs. internationalized SMEs: Evidence of success factors from South Korea</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>International Business Review</i>, <i><b><font color="#FF0000">In Press, Corrected Proof</font></b></i>, <i>Available online 6 April 2013</i><br>Yongyoon Suh, Moon-Soo Kim<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0969593113000498-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0969593113000498-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0969593113000498&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=54add6c689e3ddcdb94cf6bb730606dd">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0969593113000498&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=2efe28bf77c8fdb2065e3d9aef3366b9">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0969593113000498&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194213&amp;md5=2bc32cb0ede657ef935533ee8e14e3ec"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 107</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0148296311001391" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296311001391" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">The differing effects of technology on inside vs. outside sales forces to facilitate enhanced<span class="hit"> customer</span> orientation and interfunctional coordination</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Journal of Business Research</i>, <i>Volume 65, Issue 7</i>, <i>July 2012</i>, <i>Pages 929-936</i><br>Adam Rapp, Lauren Skinner Beitelspacher, Niels Schillewaert, Thomas L. Baker<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0148296311001391-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0148296311001391-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0148296311001391&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=0f1724c0f8007cd47054a2606b3446cd">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0148296311001391&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=495c0f56252779a80ba684ad228b318d">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0148296311001391&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194213&amp;md5=f237ee8a122f5efee576243c4c3dd115"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 108</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0969698913000167" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698913000167" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Retail fairness: Exploring consumer perceptions of fairness towards retailers’ marketing tactics</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Journal of Retailing and Consumer Services</i>, <i>Volume 20, Issue 3</i>, <i>May 2013</i>, <i>Pages 311-324</i><br>Bang Nguyen, Philipp “Phil” Klaus<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0969698913000167-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0969698913000167-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0969698913000167&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=d5020438e34d10935f0f704ab2c811f6">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0969698913000167&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=e62740c1ceaf77e0b270713520c508d7">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0969698913000167&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194213&amp;md5=55c89ce88efcc26ee8438dd8a896016f"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► We explore consumers’ fairness perceptions as an outcome of a retailer's marketing tactics. ► We submit a conceptualization of retail fairness from the consumers’ point-of-view. ► The retail fairness concept constitutes of three dimensions and nine sub-dimensions. ► We posit a link between increased honesty, ethical, moral behavior and retail fairness.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 109</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1389128612003088" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128612003088" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Online social networks: A survey of a global phenomenon</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Computer Networks</i>, <i>Volume 56, Issue 18</i>, <i>17 December 2012</i>, <i>Pages 3866-3878</i><br>Julia Heidemann, Mathias Klier, Florian Probst<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1389128612003088-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1389128612003088-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1389128612003088&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=794d5e57d2d5cf22c294104dc827b511">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1389128612003088&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=815d01314b563425778234896b009972">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S1389128612003088&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194213&amp;md5=9159d5f711cc51a455713e41f3d8e07b"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 110</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0019850111002318" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850111002318" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">The bonding effects of<span class="hit"> relationship</span> value and switching costs in industrial buyer–seller<span class="hit"> relationships</span>: An investigation into role differences</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Industrial Marketing<span class="hit"> Management</span></i>, <i>Volume 41, Issue 1</i>, <i>January 2012</i>, <i>Pages 82-93</i><br>Ingmar Geiger, Aurélia Durand, Samy Saab, Michael Kleinaltenkamp, Roger Baxter, Yeonhee Lee<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0019850111002318-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0019850111002318-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0019850111002318&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=1df0c26c3a2d416230cd6a1eb5724d04">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0019850111002318&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=4e166cd52c530c7b61322cde3887fa1a">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0019850111002318&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194213&amp;md5=6ac1004bd71efe125176f72222cecbe2"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► This paper compares how<span class="hit"> relationship</span> value and switching costs influence behavioral intentions in B-to-B<span class="hit"> relationships</span>. ► It argues that the role, i.e. buyer or seller, partly determines how these influences unfold. ► Hypotheses are tested on large scale, cross-sectional survey data using regression techniques. ► It can be shown that<span class="hit"> relationship</span> value is more important for most behavioral intentions than switching costs. ► Also, significant role differences can be uncovered.</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></form></div></div></div><td style="padding-left:6px;" width="5%"></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"></td><td align="left" valign="top" width="95%"></td></tr></tbody></table><br> text/html 2013-06-02T17:28:22+01:00 springer2013.mihanblog.com tel 09199111989 دانلود مقالات Customer Relationship Management (CRM) 2012-2013 sciencedirect لیست هفتم http://springer2013.mihanblog.com/post/16 &nbsp;<font class="text4"> برای دانلود&nbsp; و تهیه مقالات زیر با شماره کنار سایت تماس حاصل فرمایید<br></font><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%">1</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0950705113000348" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705113000348" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Dynamic<span class="hit"> customer</span> lifetime value prediction using longitudinal data: An improved multiple kernel SVR approach</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Knowledge-Based Systems</i>, <i>Volume 43</i>, <i>May 2013</i>, <i>Pages 123-134</i><br>Zhen-Yu Chen, Zhi-Ping Fan<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0950705113000348-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0950705113000348-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0950705113000348&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=9d835c0f76b425885442bf2574a4f988">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0950705113000348&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=04cb5eb2f7167d2134a0fc62bbc9899b">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0950705113000348&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194125&amp;md5=004b4743692ee1ae925bd262ad333622"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$24.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► Longitudinal data are introduced into the dynamic CLV prediction model. ► An MK-SVR approach is proposed to model the controlled and independent variables. ► The controlled variable about multiple promotions is incorporated into MK-SVR. ► The dynamic customized promotion policy is determined by maximizing the CLV.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 32</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1877042813003972" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_subIcon_sci_dir" title="You are entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813003972" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Corporate Strategy, Corporate Culture &amp;<span class="hit"> Customer</span> Information</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Procedia - Social and Behavioral Sciences</i>, <i>Volume 73</i>, <i>27 February 2013</i>, <i>Pages 669-677</i><br>Myropi Garri, Nikolaos Konstantopoulos, Michail Bekiaris<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1877042813003972-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1877042813003972-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp;<a class="pdfLink" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&amp;_cid=277811&amp;_user=10&amp;_pii=S1877042813003972&amp;_check=y&amp;_origin=search&amp;_zone=rslt_list_item&amp;_coverDate=2013-02-27&amp;_docsubtype=fla&amp;wchp=dGLzVlV-zSkWz&amp;md5=9f4483a4ebfea13a71834b55b94a79cc&amp;pid=1-s2.0-S1877042813003972-main.pdf" target="newPdfWin"><span class="pdfIconSmall">&nbsp;</span>PDF (182 K)</a> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1877042813003972&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=1fc43944e8730a9b90c9904dbc8f6884">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1877042813003972&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=2917ddf471666e1b8a2afb786cf7e081">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 33</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0148296313000544" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296313000544" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">The use of organizational capabilities to increase<span class="hit"> customer</span> value</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Journal of Business Research</i>, <i><b><font color="#FF0000">In Press, Corrected Proof</font></b></i>, <i>Available online 4 March 2013</i><br>Silvia Martelo, Carmen Barroso, Gabriel Cepeda<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0148296313000544-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0148296313000544-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0148296313000544&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=b8323e09d4bcc4b7c07da952f5323b2a">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0148296313000544&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=6d13d0969a2040b7fd42eb5bf2472bda">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0148296313000544&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194125&amp;md5=ca4f85cd39809c6ec706272e958a9b78"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 34</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0957417412006136" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417412006136" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Improving<span class="hit"> customer</span> retention in financial services using kinship network information</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Expert Systems with Applications</i>, <i>Volume 39, Issue 13</i>, <i>1 October 2012</i>, <i>Pages 11435-11442</i><br>Dries F. Benoit, Dirk Van den Poel<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0957417412006136-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0957417412006136-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412006136&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=a85583e99cbbf9bd3e08c5f602baf70c">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412006136&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=bea4443456576d32f6679b53d40b6c5c">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0957417412006136&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194125&amp;md5=d8a029ce7a26bda16d6800478e197cf1"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► We model churn/retention behavior in financial services. ► We examine the improvement of predictions when taking<span class="hit"> customer</span> networks into account. ► The methodology is based on the egocentric network approach. ► Inclusion of kinship-based networks considerably increases predictive accuracy. ► Network-based predictors are often better predictors than the individual based variables.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 35</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0263786312000257" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786312000257" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Impact of<span class="hit"> customer</span> integration on project portfolio<span class="hit"> management</span> and its success—Developing a conceptual framework</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>International Journal of Project<span class="hit"> Management</span></i>, <i>Volume 30, Issue 5</i>, <i>July 2012</i>, <i>Pages 567-581</i><br>Martin Voss<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0263786312000257-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0263786312000257-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0263786312000257&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=e851dc223a7f3716c28daf8fa85a050c">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0263786312000257&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=d6432f99d04928d6634c11961b5c8ab8">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0263786312000257&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194125&amp;md5=5397464426074789e5d5d1112303c1bf"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► Framework links<span class="hit"> customer</span> integration and project portfolio<span class="hit"> management</span> (PPM). ►<span class="hit"> Customer relationship</span> portfolio<span class="hit"> management</span> identified as relevant process for PPM. ►<span class="hit"> Relationship</span> value as mediator between<span class="hit"> customer</span> integration and portfolio success. ► Links and interfaces between PPM and<span class="hit"> customer relationship management</span> discovered. ► Marketing and PPM research enhanced by connecting<span class="hit"> relationship</span> portfolios to PPM.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 36</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0957417412006057" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417412006057" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Including spatial interdependence in<span class="hit"> customer</span> acquisition models: A cross-category comparison</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Expert Systems with Applications</i>, <i>Volume 39, Issue 15</i>, <i>1 November 2012</i>, <i>Pages 12105-12113</i><br>Philippe Baecke, Dirk Van den Poel<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0957417412006057-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0957417412006057-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412006057&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=d65c8739437e8a111f6e44e792c8a47a">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412006057&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=2e303c0b3649c0f82e935a74e6590cba">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0957417412006057&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194125&amp;md5=eb934b2c01663867bbd8065483366d3e"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► This paper investigates the added value of using spatial information in<span class="hit"> customer</span> acquisition models. ► It compares two spatial techniques across multiple products and brands. ► This paper is based on a larger and more realistic data sample.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 37</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S2212017312002617" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_subIcon_sci_dir" title="You are entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017312002617" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">An empirical study in selecting Enterprise Resource Planning Systems: The relation between some of the variables involve on it. Size and Investment</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Procedia Technology</i>, <i>Volume 3</i>, <i>2012</i>, <i>Pages 292-303</i><br>Augusto A. Pacheco-Comer, Juan C. González-Castolo<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S2212017312002617-img">&nbsp;<span id="1-s20-S2212017312002617-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp;<a class="pdfLink" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&amp;_cid=282073&amp;_user=10&amp;_pii=S2212017312002617&amp;_check=y&amp;_origin=search&amp;_zone=rslt_list_item&amp;_coverDate=2012-12-31&amp;_docsubtype=fla&amp;wchp=dGLzVlV-zSkWz&amp;md5=4bb45c1302b1d05c66073ff8ef22ce82&amp;pid=1-s2.0-S2212017312002617-main.pdf" target="newPdfWin"><span class="pdfIconSmall">&nbsp;</span>PDF (780 K)</a> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S2212017312002617&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=f59cb473b1cb1f74e27d581461a08eb3">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S2212017312002617&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=c9fa5acafcb919065e553c1ba607c082">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 38</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1053482212000526" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482212000526" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Employee<span class="hit"> relationship management</span> — Realizing competitive advantage through information technology?</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Human Resource<span class="hit"> Management</span> Review</i>, <i>Volume 23, Issue 1</i>, <i>March 2013</i>, <i>Pages 93-104</i><br>Stefan Strohmeier<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1053482212000526-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1053482212000526-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1053482212000526&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=5390ef70380ae9e4b4840bb257b67223">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1053482212000526&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=08ddc5fd44bd1face6aabbd3bebc7560">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S1053482212000526&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194125&amp;md5=008d283cac61c4fd54004bc9dbbe8a42"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$19.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 39</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0019850112000053" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850112000053" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Does<span class="hit"> customer</span> information usage improve a firm's performance in business-to-business markets?</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Industrial Marketing<span class="hit"> Management</span></i>, <i>Volume 41, Issue 6</i>, <i>August 2012</i>, <i>Pages 984-994</i><br>Minna Rollins, Danny N. Bellenger, Wesley J. Johnston<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0019850112000053-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0019850112000053-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0019850112000053&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=473922e75e76e42885a6c370f38687bf">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0019850112000053&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=9a4f39479ccd9faea7fcfe23a184eba6">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0019850112000053&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194125&amp;md5=4133d672199b862325d3e65228e2e2d6"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► We study two types of<span class="hit"> customer</span> information usages in business companies. ► Direct<span class="hit"> customer</span> information usage has a positive effect on<span class="hit"> customer</span> performance. ► Amount of information collected and sharing it contributes to better usage of<span class="hit"> customer</span> information.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 40</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0957417412003934" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417412003934" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">FAQtory: A framework to provide high-quality FAQ retrieval systems</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Expert Systems with Applications</i>, <i>Volume 39, Issue 14</i>, <i>15 October 2012</i>, <i>Pages 11525-11534</i><br>A. Moreo, M. Romero, J.L. Castro, J.M. Zurita<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0957417412003934-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0957417412003934-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412003934&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=ffd4b49d6f2685ae79d51bc25580eef7">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412003934&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=4771b14286942e9d3b722fd76fa46375">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0957417412003934&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194125&amp;md5=f6cc6de8155adc5151e9e9adeea40743"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► Actual user’s information needs lead the task of FAQ maintenance. ► FAQ managers are not expected to be IR experts-knowledge modelling is not required. ► Summarization and visualization tools present usage information to FAQ managers in a meaningful manner. ► Analysis of user queries helps to automatically discover knowledge gaps in the FAQ.</div></div></div></div><br> text/html 2013-06-02T17:27:13+01:00 springer2013.mihanblog.com tel 09199111989 دانلود مقالات Customer Relationship Management (CRM) 2012-2013 sciencedirect لیست ششم http://springer2013.mihanblog.com/post/15 &nbsp;<font class="text4"> برای دانلود&nbsp; و تهیه مقالات زیر با شماره کنار سایت تماس حاصل فرمایید<br></font><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%">21</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0010482511002290" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482511002290" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Identifying patients in target<span class="hit"> customer</span> segments using a two-stage clustering-classification approach: A hospital-based assessment</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Computers in Biology and Medicine</i>, <i>Volume 42, Issue 2</i>, <i>February 2012</i>, <i>Pages 213-221</i><br>You-Shyang Chen, Ching-Hsue Cheng, Chien-Jung Lai, Cheng-Yi Hsu, Han-Jhou Syu<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0010482511002290-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0010482511002290-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0010482511002290&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=babd61e86871e9dad35d318feae87676">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0010482511002290&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=e8a4ddfc130867d66a46012fae6a930e">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0010482511002290&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194052&amp;md5=00f32ef9c5303d390ece9344c2e96c67"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 22</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0950705111002048" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705111002048" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Exploring the preference of<span class="hit"> customers</span> between financial companies and agents based on TCA</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Knowledge-Based Systems</i>, <i>Volume 27</i>, <i>March 2012</i>, <i>Pages 137-151</i><br>Sheng-Kai Fang, Jhieh-Yu Shyng, Wen-Shiung Lee, Gwo-Hshiung Tzeng<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0950705111002048-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0950705111002048-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0950705111002048&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=61683dbce2e4d3f569d6699542b18939">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0950705111002048&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=aa64074f2bfe000c3e756ad5bbe41ac4">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0950705111002048&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194052&amp;md5=3c6acb1e0b072bb4bf6acd7edac94bdf"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$24.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 23</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S2212017312001119" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_subIcon_sci_dir" title="You are entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017312001119" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">The Necessity of Using<span class="hit"> CRM</span></span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Procedia Technology</i>, <i>Volume 1</i>, <i>2012</i>, <i>Pages 514-516</i><br>Hamid Tohidi, Mohammad Mehdi Jabbari<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S2212017312001119-img">&nbsp;<span id="1-s20-S2212017312001119-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp;<a class="pdfLink" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&amp;_cid=282073&amp;_user=10&amp;_pii=S2212017312001119&amp;_check=y&amp;_origin=search&amp;_zone=rslt_list_item&amp;_coverDate=2012-12-31&amp;_docsubtype=fla&amp;wchp=dGLbVlk-zSkWb&amp;md5=90e5a87d34812d72cb2a10c05d240205&amp;pid=1-s2.0-S2212017312001119-main.pdf" target="newPdfWin"><span class="pdfIconSmall">&nbsp;</span>PDF (211 K)</a> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S2212017312001119&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=562b718ca986357cafe6b6fef179743e">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S2212017312001119&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=f327647def21b37afeda896a458d85cd">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 24</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0148296310002808" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296310002808" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">A Lindblomian perspective on<span class="hit"> customer</span> complaint<span class="hit"> management</span> policies</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Journal of Business Research</i>, <i>Volume 65, Issue 6</i>, <i>June 2012</i>, <i>Pages 788-793</i><br>Peter Hultén<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0148296310002808-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0148296310002808-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0148296310002808&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=aea36fd9b6f9463ffcd6a73aa93f2224">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0148296310002808&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=6e46c7e742dd549f46bd48abae7852a0">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0148296310002808&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194052&amp;md5=30b266105048d1853aa998f0dbf57152"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 25</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S000768131100125X" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000768131100125X" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Solutions for<span class="hit"> customer</span> complaints about offshoring and outsourcing services</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Business Horizons</i>, <i>Volume 55, Issue 1</i>, <i>January–February 2012</i>, <i>Pages 33-42</i><br>Earl D. Honeycutt Jr., Vincent P. Magnini, Shawn T. Thelen<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S000768131100125X-img">&nbsp;<span id="1-s20-S000768131100125X-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S000768131100125X&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=f1679bff7946cd8df1f6f55ee6dbb0e0">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S000768131100125X&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=2ff92721ba20b91e98d2baf945d850d0">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S000768131100125X&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194052&amp;md5=88c990a426fd592a585faf45c0bbbc71"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 26</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0261517711002512" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517711002512" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Perceptions of visitor<span class="hit"> relationship</span> marketing opportunities by destination marketers: An importance-performance analysis</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"></span><br><i>Tourism<span class="hit"> Management</span></i>, <i>Volume 33, Issue 5</i>, <i>October 2012</i>, <i>Pages 1281-1285</i><br>Samantha Murdy, Steven Pike<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0261517711002512-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0261517711002512-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0261517711002512&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=b40867d7753be46cd0814c534bdfdc88">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0261517711002512&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=a59785ba75ac664e230b9cfca5f2e9be">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0261517711002512&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194052&amp;md5=6cab6f8f57df5a457476f1585188acfe"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$19.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 27</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1877705812005930" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_subIcon_sci_dir" title="You are entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812005930" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Research on the Knowledge Flow in<span class="hit"> CRM</span> Circumstance</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Procedia Engineering</i>, <i>Volume 29</i>, <i>2012</i>, <i>Pages 3852-3857</i><br>Kong Lingbo, Yu Kaichao<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1877705812005930-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1877705812005930-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp;<a class="pdfLink" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&amp;_cid=278653&amp;_user=10&amp;_pii=S1877705812005930&amp;_check=y&amp;_origin=search&amp;_zone=rslt_list_item&amp;_coverDate=2012-12-31&amp;_docsubtype=fla&amp;wchp=dGLbVlk-zSkWb&amp;md5=65f212aa8cee60cd5b617b71e68264bf&amp;pid=1-s2.0-S1877705812005930-main.pdf" target="newPdfWin"><span class="pdfIconSmall">&nbsp;</span>PDF (218 K)</a> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1877705812005930&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=9ea053907335a5a203101344495e77d5">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1877705812005930&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=2b45dc25b2ffb5601479c657477e719c">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 28</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0957417412005969" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417412005969" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Modeling partial<span class="hit"> customer</span> churn: On the value of first product-category purchase sequences</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Expert Systems with Applications</i>, <i>Volume 39, Issue 12</i>, <i>15 September 2012</i>, <i>Pages 11250-11256</i><br>V.L. Miguéis, Dirk Van den Poel, A.S. Camanho, João Falcão e Cunha<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0957417412005969-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0957417412005969-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412005969&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=28d9c75a009d172df0c1139d9c5ee1de">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412005969&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=3acf60585dc317525bb459e410a06a61">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0957417412005969&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194052&amp;md5=f24173ab1ac9661969bf1965aa89f047"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► We propose two partial churn detection models in retailing. ► The models include the first product-category purchase sequences. ► The first purchase sequence is modeled in chronological order and in reverse order. ► The first purchase sequence is modeled using a variable length of the sequence. ► The proposed models outperform the standard RFM model.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 29</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1366554512001135" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554512001135" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Competing risks for train tickets – An empirical investigation of<span class="hit"> customer</span> behavior and performance in the railway industry</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review</i>, <i>Volume 51</i>, <i>May 2013</i>, <i>Pages 1-16</i><br>J. Piening, T. Ehrmann, B. Meiseberg<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1366554512001135-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1366554512001135-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1366554512001135&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=6d20e46423e4fbe5bf091391a7f568d2">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1366554512001135&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=a0a6b5f2132d51ad3afdb29bc21ac5f6">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S1366554512001135&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194052&amp;md5=79b8276c0f5d25c028623978f3f40be2"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► We use competing risks models to study consumer choices of 2-part pricing contracts. ► We examine comprehensive travel histories using longitudinal data and 4m transactions. ► We establish what factors influence contract choices, and their effect strength. ► Simultaneously estimated hazards explain contract cancellations, up- and downgrades. ► The model can help to adjust and fine-tune<span class="hit"> customer</span> loyalty programs.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 30</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0148296312003530" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296312003530" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;"><span class="hit">Customer</span> churn prediction in the online gambling industry: The beneficial effect of ensemble learning</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Journal of Business Research</i>, <i>Volume 66, Issue 9</i>, <i>September 2013</i>, <i>Pages 1629-1636</i><br>Kristof Coussement, Koen W. De Bock<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0148296312003530-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0148296312003530-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0148296312003530&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=afe3d9a1c8e663a444c251c48c3d360e">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0148296312003530&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=483f66449f0d0941761268c6773ce797">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><br> text/html 2013-06-02T17:25:35+01:00 springer2013.mihanblog.com tel 09199111989 دانلود مقالات Customer Relationship Management (CRM) 2012-2013 sciencedirect لیست پنجم http://springer2013.mihanblog.com/post/14 &nbsp;<font class="text4"> برای دانلود&nbsp; و تهیه مقالات زیر با شماره کنار سایت تماس حاصل فرمایید<br><br></font><br><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%">11</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0263237312000771" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237312000771" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Successful<span class="hit"> customer</span> value<span class="hit"> management</span>: Key lessons and emerging trends</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>European<span class="hit"> Management</span> Journal</i>, <i>Volume 31, Issue 1</i>, <i>February 2013</i>, <i>Pages 1-15</i><br>Peter C. Verhoef, Katherine N. Lemon<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0263237312000771-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0263237312000771-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0263237312000771&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=07adaea07a3a1b1314c67350a97ebe7f">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0263237312000771&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=24b84a4c32db9b9b0738f8fed5c6b5e6">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0263237312000771&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194011&amp;md5=d7c8b3e930bcef9bdf926383973060ea"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► We put forth six important lessons that firms can employ for successful CVM, integrating available research knowledge and best practices: ► We discuss three emerging trends in<span class="hit"> customer</span> value<span class="hit"> management</span> important for a further development of this field. ► The overarching theme across the six lessons, is that firms can only outperform competition, when they implement<span class="hit"> customer</span>-centric strategies.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 12</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0278431912000412" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431912000412" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Comparison between hotels and motels using<span class="hit"> CRM</span> effect model – An empirical study in Taiwan</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>International Journal of Hospitality<span class="hit"> Management</span></i>, <i>Volume 31, Issue 4</i>, <i>December 2012</i>, <i>Pages 1254-1263</i><br>Shwu-Ing Wu, Jui-Ho Chen<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0278431912000412-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0278431912000412-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0278431912000412&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=fc4d2e830e94ea8997cc29e9a68220e2">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0278431912000412&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=f6e60ea0a366f6bbdbc903a625341227">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0278431912000412&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194011&amp;md5=2f9a56d72152a6737ac1589588ea46f0"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 13</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S027843191100168X" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027843191100168X" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;"><span class="hit">Relationship</span> or revenue: Potential<span class="hit"> management</span> conflicts between<span class="hit"> customer relationship management</span> and hotel revenue<span class="hit"> management</span></span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>International Journal of Hospitality<span class="hit"> Management</span></i>, <i>Volume 31, Issue 3</i>, <i>September 2012</i>, <i>Pages 864-874</i><br>Xuan Lorna Wang<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S027843191100168X-img">&nbsp;<span id="1-s20-S027843191100168X-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S027843191100168X&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=5507675760857d15bec3c924107ab7dc">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S027843191100168X&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=17104cdd92d35b9dab60e19d21d21169">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S027843191100168X&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194011&amp;md5=043073f880451ce3ebb05799e278c1c8"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 14</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1877042813005417" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_subIcon_sci_dir" title="You are entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813005417" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">The Development of a Strategic<span class="hit"> CRM</span>-i Framework: Case Study in Public Institutions of Higher Learning</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Procedia - Social and Behavioral Sciences</i>, <i>Volume 75</i>, <i>3 April 2013</i>, <i>Pages 36-43</i><br>Nor Hapiza Mohd Ariffin<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1877042813005417-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1877042813005417-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp;<a class="pdfLink" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&amp;_cid=277811&amp;_user=10&amp;_pii=S1877042813005417&amp;_check=y&amp;_origin=search&amp;_zone=rslt_list_item&amp;_coverDate=2013-04-03&amp;_docsubtype=fla&amp;wchp=dGLzVBA-zSkWA&amp;md5=8e15e7f112e295aecb25c2fded8ac13b&amp;pid=1-s2.0-S1877042813005417-main.pdf" target="newPdfWin"><span class="pdfIconSmall">&nbsp;</span>PDF (400 K)</a> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1877042813005417&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=84bd27a592174a4271851202b2eba4ef">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1877042813005417&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=c1f64194a89f823e3c76c3a601910ee1">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 15</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0957417412005921" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417412005921" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;"><span class="hit">Customer</span> loyalty programs to sustain consumer fidelity in mobile telecommunication market</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Expert Systems with Applications</i>, <i>Volume 39, Issue 12</i>, <i>15 September 2012</i>, <i>Pages 11269-11275</i><br>Aras Keropyan, Ana Maria Gil-Lafuente<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0957417412005921-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0957417412005921-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412005921&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=ccbc47851f08184e4b1e95f6a08ec6a6">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412005921&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=ded1e2c5ea792527ac03e5be20f9842a">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0957417412005921&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194011&amp;md5=e71605facc2cd17e52bbf84006241c54"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► In this study, our objective is to deliver different<span class="hit"> customer</span> loyalty programs to the most adequate consumers according to their characteristics. ► Six loyalty programs and seven different<span class="hit"> customer</span> segments are being taken into account. ► The clients from the higher social class who are supposed to have higher incomes appreciate most big rewards such as mobile phones and tablet pc’s. ► Surprisingly, the<span class="hit"> customer</span> segment that includes pensioners and housewives welcome very positively if they are introduced to a free SMS service/program.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 16</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0957417412000930" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417412000930" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;"><span class="hit">CRM</span> strategies for a small-sized online shopping mall based on association rules and sequential patterns</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Expert Systems with Applications</i>, <i>Volume 39, Issue 9</i>, <i>July 2012</i>, <i>Pages 7736-7742</i><br>Beomsoo Shim, Keunho Choi, Yongmoo Suh<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0957417412000930-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0957417412000930-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412000930&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=f561460d8e68a46393d62b5a77e5910f">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412000930&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=6775479fd6a58095f7cc4655383781a1">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0957417412000930&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194011&amp;md5=23be240e534409cb4bd308cabe7721af"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► We define VIP in terms of RFM value, and develop a classification model using data mining techniques. ► We identify association rules and sequential patterns hidden in the transaction data of solely VIP<span class="hit"> customers</span>. ► We propose<span class="hit"> CRM</span> strategies for based on the identified rules and patterns, respectively.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 17</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0167923612003351" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923612003351" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">How do competitive environments moderate<span class="hit"> CRM</span> value?</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Decision Support Systems</i>, <i><b><font color="#FF0000">In Press, Corrected Proof</font></b></i>, <i>Available online 12 November 2012</i><br>Alfred Zhu Liu, Hongju Liu, Sean Xin Xu<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0167923612003351-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0167923612003351-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0167923612003351&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=a2f002fdafb4d1563e4eba489cf7d307">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0167923612003351&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=0ef46ffdd60d33149a7e8632d2a8e144">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0167923612003351&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194011&amp;md5=4c2a9a9a72e187aa4225aa3cb103924e"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 18</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0268401211001204" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401211001204" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Decision execution mechanisms of IT governance: The<span class="hit"> CRM</span> case</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>International Journal of Information<span class="hit"> Management</span></i>, <i>Volume 32, Issue 2</i>, <i>April 2012</i>, <i>Pages 147-157</i><br>Shutao Dong<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0268401211001204-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0268401211001204-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0268401211001204&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=d8f39507df57ea84cc249244bdcb5bf6">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0268401211001204&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=0f6baeaabc932b64ae62281a9b26c731">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0268401211001204&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194011&amp;md5=c428cb5714a91a439ed4e48790b4365d"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$19.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► Decision execution mechanisms are significant drivers of<span class="hit"> CRM</span> diffusion. ► Vertical advocacy has a greater effect on<span class="hit"> CRM</span> use and firm performance gains. ► Horizontal coordination has a greater effect on process gains. ►<span class="hit"> CRM</span> use improves firm performance through creating process-level benefits.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 19</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S2212017312001272" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_subIcon_sci_dir" title="You are entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017312001272" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;"><span class="hit">CRM</span> in Organizational Structure Design</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Procedia Technology</i>, <i>Volume 1</i>, <i>2012</i>, <i>Pages 579-582</i><br>Hamid Tohidi, Mohammad Mehdi Jabbari<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S2212017312001272-img">&nbsp;<span id="1-s20-S2212017312001272-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp;<a class="pdfLink" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&amp;_cid=282073&amp;_user=10&amp;_pii=S2212017312001272&amp;_check=y&amp;_origin=search&amp;_zone=rslt_list_item&amp;_coverDate=2012-12-31&amp;_docsubtype=fla&amp;wchp=dGLzVBA-zSkWA&amp;md5=d4c32f64b18c3238ac859642528327a0&amp;pid=1-s2.0-S2212017312001272-main.pdf" target="newPdfWin"><span class="pdfIconSmall">&nbsp;</span>PDF (220 K)</a> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S2212017312001272&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=3eeb11f3ad9f1e16e4b26fb0bd0baff5">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S2212017312001272&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=b5b0c189c9ccac4831061b148a9947c0">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 20</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0957417412011529" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417412011529" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">An enhanced<span class="hit"> Customer Relationship Management</span> classification framework with Partial Focus Feature Reduction</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Expert Systems with Applications</i>, <i>Volume 40, Issue 6</i>, <i>May 2013</i>, <i>Pages 2137-2146</i><br>Yan Tu, Zijiang Yang<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0957417412011529-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0957417412011529-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412011529&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=350b33ade38ec8b977c216f2e072b3f4">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412011529&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=b97b37128933528a580201e36defe0d4">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0957417412011529&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370194011&amp;md5=172dc00aee58c646dfad629666f62906"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► Resolve real-world<span class="hit"> CRM</span> classification problems with high data imbalance and poor data quality. ► Achieve excellent classification performance with the right combination of classification algorithms. ► The effectiveness of the proposed method is validated by a real-world<span class="hit"> CRM</span> classification data set.</div></div></div></div><br> text/html 2013-06-02T17:22:54+01:00 springer2013.mihanblog.com tel 09199111989 دانلود مقالات Customer Relationship Management (CRM) 2012-2013 sciencedirect لیست چهارم http://springer2013.mihanblog.com/post/13 &nbsp;<font class="text4"> برای دانلود&nbsp; و تهیه مقالات زیر با شماره کنار سایت تماس حاصل فرمایید<br><br></font><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%">1</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S2212017312000515" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_subIcon_sci_dir" title="You are entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017312000515" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Integration between<span class="hit"> Customer Relationship Management (CRM</span>) and Data Warehousing</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Procedia Technology</i>, <i>Volume 1</i>, <i>2012</i>, <i>Pages 239-249</i><br>Abeer Khan, Nadeem Ehsan, Ebtisam Mirza, Sheikh Zahoor Sarwar<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S2212017312000515-img">&nbsp;<span id="1-s20-S2212017312000515-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp;<a class="pdfLink" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&amp;_cid=282073&amp;_user=10&amp;_pii=S2212017312000515&amp;_check=y&amp;_origin=search&amp;_zone=rslt_list_item&amp;_coverDate=2012-12-31&amp;_docsubtype=fla&amp;wchp=dGLbVlt-zSkzk&amp;md5=b9ba48a707c128939325333cd993261a&amp;pid=1-s2.0-S2212017312000515-main.pdf" target="newPdfWin"><span class="pdfIconSmall">&nbsp;</span>PDF (642 K)</a> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S2212017312000515&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=8bac7753359d569ec3a3534daaf78d4e">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S2212017312000515&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=ebc6b08f46378e494a24f53e3487771c">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 2</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1877042812008889" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_subIcon_sci_dir" title="You are entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812008889" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Information Technology (IT) as An Improvement Tool For<span class="hit"> Customer Relationship Management (CRM</span>)</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Procedia - Social and Behavioral Sciences</i>, <i>Volume 41</i>, <i>2012</i>, <i>Pages 59-64</i><br>Mahdi Bahrami, Mazaher Ghorbani, S. Mohammad Arabzad<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1877042812008889-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1877042812008889-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp;<a class="pdfLink" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&amp;_cid=277811&amp;_user=10&amp;_pii=S1877042812008889&amp;_check=y&amp;_origin=search&amp;_zone=rslt_list_item&amp;_coverDate=2012-12-31&amp;_docsubtype=fla&amp;wchp=dGLbVlt-zSkzk&amp;md5=58bf4d4f53eba31f72e810a91fd69be0&amp;pid=1-s2.0-S1877042812008889-main.pdf" target="newPdfWin"><span class="pdfIconSmall">&nbsp;</span>PDF (245 K)</a> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1877042812008889&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=e8b8b7ee02021e327446d7efc92d538d">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1877042812008889&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=8340acc1c09a09d7660f159d42974d86">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 3</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0148296313001720" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296313001720" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Social media technology usage and<span class="hit"> customer relationship</span> performance: A capabilities-based examination of social<span class="hit"> CRM</span></span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Journal of Business Research</i>, <i><b><font color="#FF0000">In Press, Corrected Proof</font></b></i>, <i>Available online 27 May 2013</i><br>Kevin J. Trainor, James (Mick) Andzulis, Adam Rapp, Raj Agnihotri<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0148296313001720-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0148296313001720-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0148296313001720&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=4ee38e8fe29b0122a6034f7a762917e2">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0148296313001720&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=4dea6169b464f73d019eebfe3a8f19d6">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0148296313001720&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193889&amp;md5=580472dee66135170b605f08829ffefa"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 4</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S2212017312001247" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_subIcon_sci_dir" title="You are entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017312001247" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;"><span class="hit">CRM</span> as a Marketing Attitude Based on<span class="hit"> Customer</span>'s Information</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Procedia Technology</i>, <i>Volume 1</i>, <i>2012</i>, <i>Pages 565-569</i><br>Hamid Tohidi, Mohammad Mehdi Jabbari<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S2212017312001247-img">&nbsp;<span id="1-s20-S2212017312001247-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp;<a class="pdfLink" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&amp;_cid=282073&amp;_user=10&amp;_pii=S2212017312001247&amp;_check=y&amp;_origin=search&amp;_zone=rslt_list_item&amp;_coverDate=2012-12-31&amp;_docsubtype=fla&amp;wchp=dGLbVlt-zSkzk&amp;md5=5790fddcdcf44d9988aa971a67410dd4&amp;pid=1-s2.0-S2212017312001247-main.pdf" target="newPdfWin"><span class="pdfIconSmall">&nbsp;</span>PDF (234 K)</a> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S2212017312001247&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=9e36df0eff6c7b5790e57572e896f5c6">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S2212017312001247&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=7c8c6c0c2783685339b07c254d62cd30">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 5</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0268401213000029" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401213000029" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">The roles of infrastructure capability and<span class="hit"> customer</span> orientation in enhancing<span class="hit"> customer</span>-information quality in<span class="hit"> CRM</span> systems: Empirical evidence from Taiwan</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>International Journal of Information<span class="hit"> Management</span></i>, <i>Volume 33, Issue 2</i>, <i>April 2013</i>, <i>Pages 271-281</i><br>Shu-Hui Chuang, Hong-Nan Lin<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0268401213000029-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0268401213000029-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0268401213000029&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=73a152eca6b41c35a06c5fdb7af97860">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0268401213000029&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=e14a6455f8b1f3e0f29376b99dacb637">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0268401213000029&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193889&amp;md5=a61d617d250dccc2dfd3f1974d17466b"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$19.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► We present that high-quality<span class="hit"> customer</span> information is critical to successful<span class="hit"> CRM</span> implementation. ► The complementarity between infrastructure capability and<span class="hit"> customer</span> orientation has a positive effect on<span class="hit"> customer</span> information quality. ► Examining the role of<span class="hit"> customer relationship</span> performance in mediating the<span class="hit"> relationship</span> between<span class="hit"> customer</span> information quality and overall firm performance. ► Showing the implications for successful<span class="hit"> CRM</span> implementation.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 6</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0378720612000663" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720612000663" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">The effect of<span class="hit"> CRM</span> use on internal sales<span class="hit"> management</span> control: An alternative mechanism to realize<span class="hit"> CRM</span> benefits</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Information &amp;<span class="hit"> Management</span></i>, <i>Volume 49, Issue 6</i>, <i>October 2012</i>, <i>Pages 269-277</i><br>Liang Li, Ji-Ye Mao<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0378720612000663-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0378720612000663-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0378720612000663&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=00f2a21dc2b9a18a34a6b3dcf028d717">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0378720612000663&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=a43308ece8abd1c421567ffa34fce9df">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0378720612000663&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193889&amp;md5=4d51f521a33d19f7a2a2693ee21dbd26"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 7</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1094996812000230" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996812000230" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Organizational Learning and<span class="hit"> CRM</span> Success: A Model for Linking Organizational Practices,<span class="hit"> Customer</span> Data Quality, and Performance</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Journal of Interactive Marketing</i>, <i>Volume 27, Issue 1</i>, <i>February 2013</i>, <i>Pages 1-13</i><br>James W. Peltier, Debra Zahay, Donald R. Lehmann<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1094996812000230-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1094996812000230-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1094996812000230&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=295dc343dc1c0642d1f0465c6a6da657">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1094996812000230&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=d93c7dd78de5f506eccc34a72acb9e5b">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S1094996812000230&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193889&amp;md5=a9d5b88f633d61080794c6868322e0fe"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► We examine links between organizational processes, data quality and performance. ► The results show that<span class="hit"> customer</span> data quality impacts<span class="hit"> Customer</span> and Business Performance. ► The most important driver of data quality comes from the executive suite. ► Adaptive and learning organizations have higher quality data.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 8</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0278431911001046" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431911001046" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">The<span class="hit"> relationship</span> between<span class="hit"> CRM</span>, RM, and business performance: A study of the hotel industry in Taiwan</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>International Journal of Hospitality<span class="hit"> Management</span></i>, <i>Volume 31, Issue 1</i>, <i>March 2012</i>, <i>Pages 276-285</i><br>Shwu-Ing Wu, Chien-Lung Lu<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0278431911001046-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0278431911001046-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0278431911001046&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=76b0fcf95a60111c256a5a196c886f5d">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0278431911001046&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=f096d9fdbf7d3dfe46b9078c6a20c38c">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0278431911001046&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193889&amp;md5=73ddba5416d78b21aeeafe3a4022e432"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>►<span class="hit"> Customer relationship management (CRM</span>). ►<span class="hit"> Relationship</span> marketing (RM). ► Business performance.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 9</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S026840121200059X" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026840121200059X" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Engaging suppliers in<span class="hit"> CRM</span>: The role of justice in buyer–supplier<span class="hit"> relationships</span></span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>International Journal of Information<span class="hit"> Management</span></i>, <i>Volume 33, Issue 1</i>, <i>February 2013</i>, <i>Pages 20-27</i><br>Rachel Duffy, Andrew Fearne, Sue Hornibrook, Karise Hutchinson, Andrea Reid<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S026840121200059X-img">&nbsp;<span id="1-s20-S026840121200059X-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S026840121200059X&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=727a24fdbdb2411e56aaf69c0b4534c6">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S026840121200059X&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=9936d4a05e4ebd5ebf1d0c808933142e">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S026840121200059X&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193889&amp;md5=0ed89c7e633dbc6794df90e73b6b167f"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$19.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► We explore the role that suppliers play in<span class="hit"> CRM</span> implementation. ► We empirically test a conceptual model of fairness linking<span class="hit"> CRM</span> to upstream SRM. ► Suppliers use of<span class="hit"> customer</span> data is influenced by distribution of rewards. ► Suppliers use of<span class="hit"> customer</span> data is influenced by decision-making processes. ► Perceptions of fairness by suppliers influences engagement with<span class="hit"> customer CRM</span> strategy.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 10</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0019850112000843" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850112000843" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;"><span class="hit">Customer relationship management</span> processes: How faithful are business-to-business firms to<span class="hit"> customer</span> profitability?</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Industrial Marketing<span class="hit"> Management</span></i>, <i>Volume 41, Issue 7</i>, <i>October 2012</i>, <i>Pages 1094-1105</i><br>Devon S. Johnson, Bruce H. Clark, Gloria Barczak<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0019850112000843-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0019850112000843-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0019850112000843&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=71d70ad36cc7d52c4a8713afbb14b53c">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0019850112000843&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=bcfc2aa4ecb21ba89cde91f4418857a0">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0019850112000843&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193889&amp;md5=c34cb146d691df2814ff3606fc08306e"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► Firms are better at maintaining<span class="hit"> customers</span> according to their profitability than acquiring them according to their profitability. ► Information integration increases acquisition and maintenance of<span class="hit"> customers</span> according to profitability. ► Customization requirements increase maintenance of<span class="hit"> customers</span> according to profitability. ► Customization requirements increase<span class="hit"> customer</span> focused structure. ► Firms must have a<span class="hit"> customer</span>-focused structure to benefit from maintaining<span class="hit"> customers</span> according to their profitability.</div></div></div></div><br> text/html 2013-06-02T17:19:53+01:00 springer2013.mihanblog.com tel 09199111989 دانلود مقالات CRM 2012-2013 sciencedirect لیست سوم http://springer2013.mihanblog.com/post/12 &nbsp;<font class="text4"> برای دانلود&nbsp; و تهیه مقالات زیر با شماره کنار سایت تماس حاصل فرمایید<br></font><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%">21</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1876619612001799" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_subIcon_sci_dir" title="You are entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876619612001799" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Comparison of NBL<span class="hit"> CRM</span> 112-A and Ampoulated Uranyl Nitrate Solution by TIMS Analysis: Initial Verification of a Potential Normal Uranium Isotope-Amount Ratio Reference Material</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Procedia Chemistry</i>, <i>Volume 7</i>, <i>2012</i>, <i>Pages 691-696</i><br>M. Kraiem, K.J. Mathew, R.M. Essex<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1876619612001799-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1876619612001799-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp;<a class="pdfLink" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&amp;_cid=278684&amp;_user=10&amp;_pii=S1876619612001799&amp;_check=y&amp;_origin=search&amp;_zone=rslt_list_item&amp;_coverDate=2012-12-31&amp;_docsubtype=fla&amp;wchp=dGLzVlt-zSkWz&amp;md5=dff55356123ff2391cb738a9f1016e76&amp;pid=1-s2.0-S1876619612001799-main.pdf" target="newPdfWin"><span class="pdfIconSmall">&nbsp;</span>PDF (129 K)</a> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1876619612001799&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=e2a497b9da3ab24c3e85956ab256cc60">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1876619612001799&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=3b22742c1dda647bc1eaf462d98cb60a">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 22</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0016236112005224" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236112005224" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Characterization of a certified reference material (NMIJ<span class="hit"> CRM</span> 8301-a) for determination of Cu in bio-ethanol</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Fuel</i>, <i>Volume 103</i>, <i>January 2013</i>, <i>Pages 736-741</i><br>Yanbei Zhu, Tomohiro Narukawa, Masahiko Numata, Yuko Kitamaki, Mayumi Matsuo, Akiharu Hioki, Kenji Kato, Koichi Chiba<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0016236112005224-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0016236112005224-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0016236112005224&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=60a4c5d062a7da08f3569b341cdedaf7">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0016236112005224&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=7e4cc49328f4da48ca7f5a0d746395c1">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0016236112005224&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193614&amp;md5=07ceca6706fc772a78fbdf2b50885948"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$37.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► A certified reference material was characterized for determination of Cu in bio-ethanol. ► A gravimetric standard addition ICP-MS method with internal standard was investigated. ► The certified value was characterized using ICP-MS, ID-ICP-MS and GF-AAS.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 23</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0950705111000050" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705111000050" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;"><span class="hit">CRM</span>: An efficient trust and reputation model for agent computing</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Knowledge-Based Systems</i>, <i>Volume 30</i>, <i>June 2012</i>, <i>Pages 1-16</i><br>Babak Khosravifar, Jamal Bentahar, Maziar Gomrokchi, Rafiul Alam<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0950705111000050-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0950705111000050-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0950705111000050&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=1067ab1f4c2e2c1eabc5d10f0a1549f7">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0950705111000050&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=cead2f4f2aaa9208cab15dd7aab4ea1b">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0950705111000050&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193614&amp;md5=098dc0f5327f465642b6d4b5fb8a981c"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$24.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 24</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1553838912002266" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1553838912002266" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Response to the Letter to the Editor by Shams Y-Hassan, M.D.: “DINO and Medina coronary bifurcation lesion classifications” (<span class="hit">CRM</span>-D-12-00096)</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"></span><br><i>Cardiovascular Revascularization Medicine</i>, <i>Volume 13, Issue 6</i>, <i>November–December 2012</i>, <i>Page 346</i><br>David M. Zlotnick, Vijay S. Ramanath, Jeremiah R. Brown, Aaron V. Kaplan<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1553838912002266-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1553838912002266-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1553838912002266&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=6cbcd527b94abc8dc694756130ddbade">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1553838912002266&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=dea06c4b6e716b17f9ec44d43dd7fc4d">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S1553838912002266&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193614&amp;md5=1b18608c107e7a7e5f9486c76417e5d5"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 25</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0261517711002512" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517711002512" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Perceptions of visitor relationship marketing opportunities by destination marketers: An importance-performance analysis</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"></span><br><i>Tourism Management</i>, <i>Volume 33, Issue 5</i>, <i>October 2012</i>, <i>Pages 1281-1285</i><br>Samantha Murdy, Steven Pike<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0261517711002512-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0261517711002512-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0261517711002512&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=b40867d7753be46cd0814c534bdfdc88">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0261517711002512&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=a59785ba75ac664e230b9cfca5f2e9be">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0261517711002512&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193614&amp;md5=315adf112a74f1322ad0763c29a84184"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$19.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 26</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0950061811004740" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061811004740" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Effects of furfural activated crumb rubber on the properties of rubberized asphalt</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Construction and Building Materials</i>, <i>Volume 28, Issue 1</i>, <i>March 2012</i>, <i>Pages 96-103</i><br>Khaldoun M. Shatanawi, Szabolcs Biro, Andras Geiger, Serji N. Amirkhanian<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0950061811004740-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0950061811004740-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0950061811004740&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=94fe59336a008a14aa967ec155261365">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0950061811004740&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=60fde7b7017c0cce08422cb820458d57">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0950061811004740&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193614&amp;md5=82d41e80806ab964d72eb0a6e483ffcc"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► A significant improvement in storage stability was observed when using the furfural activated crumb rubber. ► Furfural activated<span class="hit"> CRM</span> binder is less susceptible to rutting. ► Furfural activated<span class="hit"> CRM</span> binders showed a stiffer and less resistant to penetration at the mid range temperature binder. ► GPC result indicated that the furfural activated<span class="hit"> CRM</span> binder showed a significant decrease in the smaller molecular size.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 27</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0012160612003594" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_subIcon_sci_dir" title="You are entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160612003594" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">A cis-regulatory module upstream of <span style="font-style: italic">deltaC</span> regulated by Ntla and Tbx16 drives expression in the tailbud, presomitic mesoderm and somites</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Developmental Biology</i>, <i>Volume 371, Issue 1</i>, <i>1 November 2012</i>, <i>Pages 110-120</i><br>Leila Jahangiri, Andrew C. Nelson, Fiona C. Wardle<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0012160612003594-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0012160612003594-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp;<a class="pdfLink" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&amp;_cid=272543&amp;_user=10&amp;_pii=S0012160612003594&amp;_check=y&amp;_origin=search&amp;_zone=rslt_list_item&amp;_coverDate=2012-11-01&amp;_docsubtype=fla&amp;wchp=dGLzVlt-zSkWz&amp;md5=f80172df5b4f3be868fb5df41590f845&amp;pid=1-s2.0-S0012160612003594-main.pdf" target="newPdfWin"><span class="pdfIconSmall">&nbsp;</span>PDF (1242 K)</a> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160612003594#MMCvFirst" class="mmcLinkSprite cLink"><span class="mmcTxt">Supplementary content</span><img class="mmcIcon" src="http://cdn.els-cdn.com/sd/space.gif" alt="" border="0" width="5"><span class="mmc_other_Icon">&nbsp;</span></a> <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0012160612003594&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=1c98c8fb4a869f719b07b038d93a12ac">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0012160612003594&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=0f5ce7cea446828b3f15fac5ad5f0693">Related reference work articles</a><span style="color : #737373" title="Sponsored free access to all users" alt="Sponsored free access to all users">&nbsp;Open Access Article</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► Ntla and Tbx16 directly regulate <em>deltaC</em> expression. ► Ntla and Tbx16 bind at a cluster of T-box sites in a cis-regulatory module (<span class="hit">CRM</span>) upstream of <em>deltaC</em>. ► This<span class="hit"> CRM</span> drives expression of a reporter in the tailbud, PSM and somites during somitogenesis. ► The T-box site cluster is required for activation of the <em>deltaC</em><span class="hit"> CRM</span> <em>in vivo</em>.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 28</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S092809871200437X" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092809871200437X" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Development of a new sodium diclofenac certified reference material using the mass balance approach and <sup>1</sup>H qNMR to determine the certified property value</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>European Journal of Pharmaceutical Sciences</i>, <i>Volume 48, Issue 3</i>, <i>14 February 2013</i>, <i>Pages 502-513</i><br>Raquel Nogueira, Bruno C. Garrido, Ricardo M. Borges, Gisele E.B. Silva, Suzane M. Queiroz, Valnei S. Cunha<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S092809871200437X-img">&nbsp;<span id="1-s20-S092809871200437X-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S092809871200437X&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=b0d8b1df1de18f02b0fd8788553c94e0">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S092809871200437X&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=dc640fc4a337f655494f1baac4e14e9b">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S092809871200437X&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193614&amp;md5=61ff3e424be7db13a269face4ee43c5e"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h3 class="h3">Graphical abstract</h3><div id="$" class="ImageScroller" style="height:217px"><img style="vertical-align: bottom;" alt="image" title="image" src="http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S092809871200437X-fx1.jpg" align="middle" border="0" height="200" width="251"></div><br></div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 29</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0016508512015521" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016508512015521" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;"><img src="http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0016508512015521-globe_s.gif" class="charImg" alt="Additional Online Content Available" title="Additional Online Content Available">Selective Inhibitors of Nuclear Export Block Pancreatic Cancer Cell Proliferation and Reduce Tumor Growth in Mice</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Gastroenterology</i>, <i>Volume 144, Issue 2</i>, <i>February 2013</i>, <i>Pages 447-456</i><br>Asfar S. Azmi, Amro Aboukameel, Bin Bao, Fazlul H. Sarkar, Philip A. Philip, Michael Kauffman, Sharon Shacham, Ramzi M. Mohammad<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0016508512015521-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0016508512015521-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016508512015521#MMCvFirst" class="mmcLinkSprite cLink"><span class="mmcTxt">Supplementary content</span><img class="mmcIcon" src="http://cdn.els-cdn.com/sd/space.gif" alt="" border="0" width="5"><span class="mmc_other_Icon">&nbsp;</span></a> <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0016508512015521&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=5025d4e610264a78607593d1417e4833">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0016508512015521&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=2daaa5d8ae98eaea039ea8f061633505">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0016508512015521&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193614&amp;md5=50a1c0ea17b95dcbfd012bba442e886a"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 30</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0022522311011639" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022522311011639" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Neoadjuvant chemoradiotherapy followed by surgery for esophageal adenocarcinoma: Significance of microscopically positive circumferential radial margins</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery</i>, <i>Volume 143, Issue 2</i>, <i>February 2012</i>, <i>Pages 412-420</i><br>John A. Harvin, Guy Lahat, Arlene M. Correa, Jared Lee, Dipen Maru, Jaffer Ajani, Edith M. Marom, James Welsh, Manoop S. Bhutani, Garret Walsh, Jack Roth, Reza Mehran, Ara Vaporciyan, David Rice, Stephen Swisher, Wayne Hofstetter<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0022522311011639-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0022522311011639-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0022522311011639&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=d1d364c4d6cdb080e9ef4dd1e87f1063">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0022522311011639&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=06fb98347f62d665ddaa65d0f12a2aa2">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><br> text/html 2013-06-02T17:19:03+01:00 springer2013.mihanblog.com tel 09199111989 دانلود مقالات CRM 2012-2013 sciencedirect لیست دوم http://springer2013.mihanblog.com/post/11 <font class="text4"> برای دانلود&nbsp; و تهیه مقالات زیر با شماره کنار سایت تماس حاصل فرمایید<br><br></font><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%">11</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1877042812008889" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_subIcon_sci_dir" title="You are entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812008889" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Information Technology (IT) as An Improvement Tool For Customer Relationship Management (<span class="hit">CRM</span>)</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Procedia - Social and Behavioral Sciences</i>, <i>Volume 41</i>, <i>2012</i>, <i>Pages 59-64</i><br>Mahdi Bahrami, Mazaher Ghorbani, S. Mohammad Arabzad<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1877042812008889-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1877042812008889-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp;<a class="pdfLink" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&amp;_cid=277811&amp;_user=10&amp;_pii=S1877042812008889&amp;_check=y&amp;_origin=search&amp;_zone=rslt_list_item&amp;_coverDate=2012-12-31&amp;_docsubtype=fla&amp;wchp=dGLzVlt-zSkzS&amp;md5=58bf4d4f53eba31f72e810a91fd69be0&amp;pid=1-s2.0-S1877042812008889-main.pdf" target="newPdfWin"><span class="pdfIconSmall">&nbsp;</span>PDF (245 K)</a> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1877042812008889&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=e8b8b7ee02021e327446d7efc92d538d">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1877042812008889&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=8340acc1c09a09d7660f159d42974d86">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 12</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0278431911001046" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431911001046" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">The relationship between<span class="hit"> CRM</span>, RM, and business performance: A study of the hotel industry in Taiwan</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>International Journal of Hospitality Management</i>, <i>Volume 31, Issue 1</i>, <i>March 2012</i>, <i>Pages 276-285</i><br>Shwu-Ing Wu, Chien-Lung Lu<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0278431911001046-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0278431911001046-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0278431911001046&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=76b0fcf95a60111c256a5a196c886f5d">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0278431911001046&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=f096d9fdbf7d3dfe46b9078c6a20c38c">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0278431911001046&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193563&amp;md5=34d33d0b1a515c8c8377fdc67524b334"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► Customer relationship management (<span class="hit">CRM</span>). ► Relationship marketing (RM). ► Business performance.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 13</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S2212017312001119" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_subIcon_sci_dir" title="You are entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017312001119" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">The Necessity of Using<span class="hit"> CRM</span></span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Procedia Technology</i>, <i>Volume 1</i>, <i>2012</i>, <i>Pages 514-516</i><br>Hamid Tohidi, Mohammad Mehdi Jabbari<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S2212017312001119-img">&nbsp;<span id="1-s20-S2212017312001119-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp;<a class="pdfLink" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&amp;_cid=282073&amp;_user=10&amp;_pii=S2212017312001119&amp;_check=y&amp;_origin=search&amp;_zone=rslt_list_item&amp;_coverDate=2012-12-31&amp;_docsubtype=fla&amp;wchp=dGLzVlt-zSkzS&amp;md5=90e5a87d34812d72cb2a10c05d240205&amp;pid=1-s2.0-S2212017312001119-main.pdf" target="newPdfWin"><span class="pdfIconSmall">&nbsp;</span>PDF (211 K)</a> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S2212017312001119&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=562b718ca986357cafe6b6fef179743e">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S2212017312001119&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=f327647def21b37afeda896a458d85cd">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 14</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1387380613001760" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387380613001760" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Re-certification of the<span class="hit"> CRM</span> 125-A UO<sub>2</sub> fuel pellet standard for uranium isotopic composition</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>International Journal of Mass Spectrometry</i>, <i><b><font color="#FF0000">In Press, Uncorrected Proof</font></b></i>, <i>Available online 14 May 2013</i><br>M. Kraiem, R.M. Essex, K.J. Mathew, G. Orlowicz, M. Soriano<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1387380613001760-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1387380613001760-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1387380613001760&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=10379e66909972285461047546408eea">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1387380613001760&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=58dcfa94f0f730497f718e9d4081173f">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S1387380613001760&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193563&amp;md5=d619adfbd1e18727c4d4a6630872ee9f"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h3 class="h3">Graphical abstract</h3><div id="$" class="ImageScroller" style="height:212px"><img style="vertical-align: bottom;" alt="image" title="image" src="http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1387380613001760-fx1.jpg" align="middle" border="0" height="195" width="500"></div><br></div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 15</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1877042813005417" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_subIcon_sci_dir" title="You are entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813005417" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">The Development of a Strategic<span class="hit"> CRM</span>-i Framework: Case Study in Public Institutions of Higher Learning</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Procedia - Social and Behavioral Sciences</i>, <i>Volume 75</i>, <i>3 April 2013</i>, <i>Pages 36-43</i><br>Nor Hapiza Mohd Ariffin<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1877042813005417-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1877042813005417-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp;<a class="pdfLink" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&amp;_cid=277811&amp;_user=10&amp;_pii=S1877042813005417&amp;_check=y&amp;_origin=search&amp;_zone=rslt_list_item&amp;_coverDate=2013-04-03&amp;_docsubtype=fla&amp;wchp=dGLzVlt-zSkzS&amp;md5=8e15e7f112e295aecb25c2fded8ac13b&amp;pid=1-s2.0-S1877042813005417-main.pdf" target="newPdfWin"><span class="pdfIconSmall">&nbsp;</span>PDF (400 K)</a> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1877042813005417&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=84bd27a592174a4271851202b2eba4ef">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1877042813005417&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=c1f64194a89f823e3c76c3a601910ee1">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 16</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0167923612003351" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923612003351" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">How do competitive environments moderate<span class="hit"> CRM</span> value?</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Decision Support Systems</i>, <i><b><font color="#FF0000">In Press, Corrected Proof</font></b></i>, <i>Available online 12 November 2012</i><br>Alfred Zhu Liu, Hongju Liu, Sean Xin Xu<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0167923612003351-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0167923612003351-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0167923612003351&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=a2f002fdafb4d1563e4eba489cf7d307">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0167923612003351&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=0ef46ffdd60d33149a7e8632d2a8e144">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0167923612003351&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193563&amp;md5=9a6ad9187e239c7fea568edd8d55ba8f"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 17</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0268401211001204" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401211001204" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Decision execution mechanisms of IT governance: The<span class="hit"> CRM</span> case</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>International Journal of Information Management</i>, <i>Volume 32, Issue 2</i>, <i>April 2012</i>, <i>Pages 147-157</i><br>Shutao Dong<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0268401211001204-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0268401211001204-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0268401211001204&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=d8f39507df57ea84cc249244bdcb5bf6">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0268401211001204&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=0f6baeaabc932b64ae62281a9b26c731">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0268401211001204&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193563&amp;md5=3013c0eaf0dd131d61403a75600895bd"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$19.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► Decision execution mechanisms are significant drivers of<span class="hit"> CRM</span> diffusion. ► Vertical advocacy has a greater effect on<span class="hit"> CRM</span> use and firm performance gains. ► Horizontal coordination has a greater effect on process gains. ►<span class="hit"> CRM</span> use improves firm performance through creating process-level benefits.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 18</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0278431912000412" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431912000412" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Comparison between hotels and motels using<span class="hit"> CRM</span> effect model – An empirical study in Taiwan</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>International Journal of Hospitality Management</i>, <i>Volume 31, Issue 4</i>, <i>December 2012</i>, <i>Pages 1254-1263</i><br>Shwu-Ing Wu, Jui-Ho Chen<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0278431912000412-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0278431912000412-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0278431912000412&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=fc4d2e830e94ea8997cc29e9a68220e2">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0278431912000412&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=f6e60ea0a366f6bbdbc903a625341227">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0278431912000412&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193563&amp;md5=b7657626545455803c839ec5645cf63b"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 19</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0950061812002061" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061812002061" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Effect of warm mixture asphalt (WMA) additives on high failure temperature properties for crumb rubber modified (<span class="hit">CRM</span>) binders</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Construction and Building Materials</i>, <i>Volume 35</i>, <i>October 2012</i>, <i>Pages 281-288</i><br>Hainian Wang, Zhengxia Dang, Zhanping You, Dongwei Cao<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0950061812002061-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0950061812002061-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0950061812002061&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=4ab40afd078572fcb4eec69333490b61">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0950061812002061&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=af602dec4e3e0618ca90f56be8c84d93">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0950061812002061&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193563&amp;md5=3edae01c765d46d55043a663836cef9b"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► The WMA additives can improve the<span class="hit"> CRM</span> binders’ resistance to rutting. ► WMA additives can greatly improve high-temperature PG grade of<span class="hit"> CRM</span> binders. ► The Sasobit additive has the most significant effect on <em>G</em><sup>∗</sup> of<span class="hit"> CRM</span> binders.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 20</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1054139X12003230" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X12003230" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Use of MenACWY-<span class="hit">CRM</span> in Adolescents in the United States</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Review Article</span><br><i>Journal of Adolescent Health</i>, <i>Volume 52, Issue 3</i>, <i>March 2013</i>, <i>Pages 271-277</i><br>Steven Black, Stan L. Block<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1054139X12003230-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1054139X12003230-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1054139X12003230&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=5b52272c8c4fbb7a304affcf0a97ba7c">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1054139X12003230&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=6c961e9b2020e9a9889ba3991aec993d">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><br> text/html 2013-06-02T17:17:28+01:00 springer2013.mihanblog.com tel 09199111989 دانلود مقالات CRM 2012-2013 sciencedirect لیست اول http://springer2013.mihanblog.com/post/10 برای دانلود&nbsp; و تهیه مقالات زیر با شماره کنار سایت تماس حاصل فرمایید<br><br><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"><br></td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S2212017312001272" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_subIcon_sci_dir" title="You are entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017312001272" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;"><span class="hit">CRM</span> in Organizational Structure Design</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Procedia Technology</i>, <i>Volume 1</i>, <i>2012</i>, <i>Pages 579-582</i><br>Hamid Tohidi, Mohammad Mehdi Jabbari<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S2212017312001272-img">&nbsp;<span id="1-s20-S2212017312001272-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp;<a class="pdfLink" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&amp;_cid=282073&amp;_user=10&amp;_pii=S2212017312001272&amp;_check=y&amp;_origin=search&amp;_zone=rslt_list_item&amp;_coverDate=2012-12-31&amp;_docsubtype=fla&amp;wchp=dGLzVlV-zSkzS&amp;md5=d4c32f64b18c3238ac859642528327a0&amp;pid=1-s2.0-S2212017312001272-main.pdf" target="newPdfWin"><span class="pdfIconSmall">&nbsp;</span>PDF (220 K)</a> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S2212017312001272&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=3eeb11f3ad9f1e16e4b26fb0bd0baff5">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S2212017312001272&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=b5b0c189c9ccac4831061b148a9947c0">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 2</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0268401213000029" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401213000029" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">The roles of infrastructure capability and customer orientation in enhancing customer-information quality in<span class="hit"> CRM</span> systems: Empirical evidence from Taiwan</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>International Journal of Information Management</i>, <i>Volume 33, Issue 2</i>, <i>April 2013</i>, <i>Pages 271-281</i><br>Shu-Hui Chuang, Hong-Nan Lin<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0268401213000029-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0268401213000029-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0268401213000029&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=73a152eca6b41c35a06c5fdb7af97860">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0268401213000029&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=e14a6455f8b1f3e0f29376b99dacb637">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0268401213000029&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193465&amp;md5=b27c995321d7e63dc6aa6dead80b5285"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$19.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► We present that high-quality customer information is critical to successful<span class="hit"> CRM</span> implementation. ► The complementarity between infrastructure capability and customer orientation has a positive effect on customer information quality. ► Examining the role of customer relationship performance in mediating the relationship between customer information quality and overall firm performance. ► Showing the implications for successful<span class="hit"> CRM</span> implementation.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 3</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0148296313001720" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296313001720" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Social media technology usage and customer relationship performance: A capabilities-based examination of social<span class="hit"> CRM</span></span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Journal of Business Research</i>, <i><b><font color="#FF0000">In Press, Corrected Proof</font></b></i>, <i>Available online 27 May 2013</i><br>Kevin J. Trainor, James (Mick) Andzulis, Adam Rapp, Raj Agnihotri<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0148296313001720-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0148296313001720-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0148296313001720&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=4ee38e8fe29b0122a6034f7a762917e2">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0148296313001720&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=4dea6169b464f73d019eebfe3a8f19d6">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0148296313001720&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193465&amp;md5=3a5fba14dec24b9b847463714401d351"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 4</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0378720612000663" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720612000663" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">The effect of<span class="hit"> CRM</span> use on internal sales management control: An alternative mechanism to realize<span class="hit"> CRM</span> benefits</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Information &amp; Management</i>, <i>Volume 49, Issue 6</i>, <i>October 2012</i>, <i>Pages 269-277</i><br>Liang Li, Ji-Ye Mao<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0378720612000663-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0378720612000663-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0378720612000663&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=00f2a21dc2b9a18a34a6b3dcf028d717">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0378720612000663&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=a43308ece8abd1c421567ffa34fce9df">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0378720612000663&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193465&amp;md5=2f37326f85fbca853cd8ddb67f921439"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 5</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S2212017312000515" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_subIcon_sci_dir" title="You are entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017312000515" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Integration between Customer Relationship Management (<span class="hit">CRM</span>) and Data Warehousing</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Procedia Technology</i>, <i>Volume 1</i>, <i>2012</i>, <i>Pages 239-249</i><br>Abeer Khan, Nadeem Ehsan, Ebtisam Mirza, Sheikh Zahoor Sarwar<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S2212017312000515-img">&nbsp;<span id="1-s20-S2212017312000515-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp;<a class="pdfLink" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&amp;_cid=282073&amp;_user=10&amp;_pii=S2212017312000515&amp;_check=y&amp;_origin=search&amp;_zone=rslt_list_item&amp;_coverDate=2012-12-31&amp;_docsubtype=fla&amp;wchp=dGLzVlV-zSkzS&amp;md5=b9ba48a707c128939325333cd993261a&amp;pid=1-s2.0-S2212017312000515-main.pdf" target="newPdfWin"><span class="pdfIconSmall">&nbsp;</span>PDF (642 K)</a> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S2212017312000515&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=8bac7753359d569ec3a3534daaf78d4e">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S2212017312000515&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=ebc6b08f46378e494a24f53e3487771c">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 6</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S026840121200059X" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026840121200059X" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Engaging suppliers in<span class="hit"> CRM</span>: The role of justice in buyer–supplier relationships</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>International Journal of Information Management</i>, <i>Volume 33, Issue 1</i>, <i>February 2013</i>, <i>Pages 20-27</i><br>Rachel Duffy, Andrew Fearne, Sue Hornibrook, Karise Hutchinson, Andrea Reid<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S026840121200059X-img">&nbsp;<span id="1-s20-S026840121200059X-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S026840121200059X&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=727a24fdbdb2411e56aaf69c0b4534c6">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S026840121200059X&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=9936d4a05e4ebd5ebf1d0c808933142e">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S026840121200059X&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193465&amp;md5=04eac93de07714f8f76ebae42f10507d"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$19.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► We explore the role that suppliers play in<span class="hit"> CRM</span> implementation. ► We empirically test a conceptual model of fairness linking<span class="hit"> CRM</span> to upstream SRM. ► Suppliers use of customer data is influenced by distribution of rewards. ► Suppliers use of customer data is influenced by decision-making processes. ► Perceptions of fairness by suppliers influences engagement with customer<span class="hit"> CRM</span> strategy.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 7</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S0957417412000930" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417412000930" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;"><span class="hit">CRM</span> strategies for a small-sized online shopping mall based on association rules and sequential patterns</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Expert Systems with Applications</i>, <i>Volume 39, Issue 9</i>, <i>July 2012</i>, <i>Pages 7736-7742</i><br>Beomsoo Shim, Keunho Choi, Yongmoo Suh<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S0957417412000930-img">&nbsp;<span id="1-s20-S0957417412000930-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412000930&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=f561460d8e68a46393d62b5a77e5910f">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S0957417412000930&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=6775479fd6a58095f7cc4655383781a1">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S0957417412000930&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193465&amp;md5=206fb2e3862b0ecf3674fdab572a74c9"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$39.95</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► We define VIP in terms of RFM value, and develop a classification model using data mining techniques. ► We identify association rules and sequential patterns hidden in the transaction data of solely VIP customers. ► We propose<span class="hit"> CRM</span> strategies for based on the identified rules and patterns, respectively.</div></div></div></div><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 8</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1877705812005930" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_subIcon_sci_dir" title="You are entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812005930" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Research on the Knowledge Flow in<span class="hit"> CRM</span> Circumstance</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Procedia Engineering</i>, <i>Volume 29</i>, <i>2012</i>, <i>Pages 3852-3857</i><br>Kong Lingbo, Yu Kaichao<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1877705812005930-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1877705812005930-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp;<a class="pdfLink" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&amp;_cid=278653&amp;_user=10&amp;_pii=S1877705812005930&amp;_check=y&amp;_origin=search&amp;_zone=rslt_list_item&amp;_coverDate=2012-12-31&amp;_docsubtype=fla&amp;wchp=dGLzVlV-zSkzS&amp;md5=65f212aa8cee60cd5b617b71e68264bf&amp;pid=1-s2.0-S1877705812005930-main.pdf" target="newPdfWin"><span class="pdfIconSmall">&nbsp;</span>PDF (218 K)</a> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1877705812005930&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=9ea053907335a5a203101344495e77d5">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1877705812005930&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=2b45dc25b2ffb5601479c657477e719c">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 9</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S2212017312001247" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_subIcon_sci_dir" title="You are entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017312001247" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;"><span class="hit">CRM</span> as a Marketing Attitude Based on Customer's Information</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Procedia Technology</i>, <i>Volume 1</i>, <i>2012</i>, <i>Pages 565-569</i><br>Hamid Tohidi, Mohammad Mehdi Jabbari<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S2212017312001247-img">&nbsp;<span id="1-s20-S2212017312001247-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp;<a class="pdfLink" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&amp;_cid=282073&amp;_user=10&amp;_pii=S2212017312001247&amp;_check=y&amp;_origin=search&amp;_zone=rslt_list_item&amp;_coverDate=2012-12-31&amp;_docsubtype=fla&amp;wchp=dGLzVlV-zSkzS&amp;md5=5790fddcdcf44d9988aa971a67410dd4&amp;pid=1-s2.0-S2212017312001247-main.pdf" target="newPdfWin"><span class="pdfIconSmall">&nbsp;</span>PDF (234 K)</a> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S2212017312001247&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=9e36df0eff6c7b5790e57572e896f5c6">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S2212017312001247&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=7c8c6c0c2783685339b07c254d62cd30">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td></tr></tbody></table><table class="resultRow" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="padding: 10px 0pt 10px 20px;" align="left" valign="top" width="5%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="right" width="20%"> 10</td> <td align="left" width="80%"><input class="checkBox" name="art" value="1-s2.0-S1094996812000230" style="padding-left:6px;" type="checkbox"></td><td style="padding-left:6px;" width="5%"><span class="sprite_nsubIcon_sci_dir" title="You are not entitled to access the full text of this document">&nbsp;</span></td></tr></tbody></table></td><td colspan="2" align="left" width="95%"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996812000230" class="cLink"><span style="font-weight : bold ;">Organizational Learning and<span class="hit"> CRM</span> Success: A Model for Linking Organizational Practices, Customer Data Quality, and Performance</span></a><span style="font-size: 0.92em; color: #7e7e7e; white-space:nowrap;"> Original Research Article</span><br><i>Journal of Interactive Marketing</i>, <i>Volume 27, Issue 1</i>, <i>February 2013</i>, <i>Pages 1-13</i><br>James W. Peltier, Debra Zahay, Donald R. Lehmann<br><div class="txt"><div style="font-size:11px;"><span class="nojs"><a class="previewOnIcon" id="1-s20-S1094996812000230-img">&nbsp;<span id="1-s20-S1094996812000230-label" class="previewTxtSprite">Show preview</span></a>&nbsp;&nbsp;</span>|&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1094996812000230&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=NoRefwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=295dc343dc1c0642d1f0465c6a6da657">Related articles</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RelatedArtURL&amp;_pii=S1094996812000230&amp;_orig=search&amp;_zone=&amp;panel=&amp;_mlktType=Refwork&amp;_isSubscribed=N&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;md5=d93c7dd78de5f506eccc34a72acb9e5b">Related reference work articles</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></div></td><td align="left" valign="top" width="95%"><a class="purchaseSprite" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ShoppingCartURL&amp;_method=add&amp;_eid=1-s2.0-S1094996812000230&amp;_acct=C000228598&amp;_version=1&amp;_userid=10&amp;_ts=1370193465&amp;md5=fb1d433648747b67e1bc8c72484acc37"><div class="artPurchase"><span>Purchase&nbsp;$31.50</span></div></a></td></tr></tbody></table><div style="line-height:150%;margin-left:87px;margin-right:10px"><div class="svAbstract"><div class="articleText"><div class="articleText_indent"><h4 class="h4">Highlights</h4>► We examine links between organizational processes, data quality and performance. ► The results show that customer data quality impacts Customer and Business Performance. ► The most important driver of data quality comes from the executive suite. ► Adaptive and learning organizations have higher quality data.</div></div></div></div><br> text/html 2013-05-23T13:09:39+01:00 springer2013.mihanblog.com tel 09199111989 دانلود مقاله 2013 قوم نگاری، متخصصین مراقبت های بهداشتی، پرستاری، قدرت / توانمندسازی، جامعه شناسی http://springer2013.mihanblog.com/post/9 <h1 align="left"><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23653332" target="_blank" title="">"We inform the experience of health": perspectives on professionalism in nursing self-employment.</a></h1><div class="auths" align="left"><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wall%20S%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23653332">Wall S</a>.</div><div class="aff" align="left"><h3 class="label">Source</h3><p>1University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada.</p></div><div class="abstr" align="left"><h3>Abstract</h3><div class=""><p>Nursing work has evolved tremendously over the last century, raising ongoing questions about nursing's professional status. Through various strategies, professionalization in nursing has to some extent been accomplished, although autonomy over nursing practice has been elusive. This is especially so in the contemporary health care system, in which managerial control is emphasized and physician dominance continues. In response to professional constraints in traditional work settings, nursing self-employment is growing. In this study I used focused ethnography to explore the professional experiences of Canadian self-employed nurses and to reconsider nursing knowledge, ethics, and professionalism in this unique context. Despite the barriers they faced, these nurses offered a perspective on nursing professionalism that transcends classic professional traits, showing how the concept of professionalism can be invoked not as a way to "prove" status but as a way to describe a sense of commitment and the contribution to societal well-being.</p></div></div><div class="keywords" align="left"><h4>KEYWORDS: </h4><p>ethnography, health care professionals, nursing, power / empowerment, sociology</p><p><br></p><p align="right">ما تجربه سلامت "اطلاع: دیدگاه های حرفه ای در خود اشتغالی پرستاری.<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br><br>&nbsp; آلبرتا، ادمونتون، آلبرتا، کانادا است.<br></p><p align="right"><br></p><p align="right">ترجمه چکیده با گوگل<br><br>کار پرستاری فوق العاده را در طول قرن گذشته تکامل یافته است، بالا بردن پرسش های مداوم در مورد جایگاه حرفه ای پرستاری. از طریق استراتژی های مختلف، حرفه ای در پرستاری تا حدی انجام شده است، اگر چه استقلال بیش از عمل پرستاری گریزان بوده است. این امر به ویژه در سیستم مراقبت های بهداشتی معاصر، که در آن از کنترل های مدیریتی تأکید و تسلط پزشک ادامه می دهد. در پاسخ به محدودیت های حرفه ای در تنظیمات کار سنتی، خود اشتغال پرستاری در حال رشد است. در این مطالعه من استفاده می شود از قوم نگاری متمرکز به بررسی تجارب حرفه ای از پرستاران خود اشتغالی کانادا و به تجدید دانش پرستاری، اخلاق، و حرفه ای در این زمینه منحصر به فرد. با وجود موانع آنها مواجه شدند، این پرستاران چشم انداز حرفه ای پرستاری است که فراتر از صفات کلاسیک و حرفه ای ارائه شده، نشان دادن مفهوم حرفه ای را می توان نه به عنوان یک راه به "اثبات" وضعیت بلکه به عنوان یک راه برای توصیف یک حس تعهد استناد و کمک به رفاه اجتماعی است.<br>KEYWORDS:<br><br>قوم نگاری، متخصصین مراقبت های بهداشتی، پرستاری، قدرت / توانمندسازی، جامعه شناسی</p><p align="right"><br></p><p align="right">برای دانلود مقاله با شماره <b>09199111989 </b>تماس حاصل فرمایید&nbsp; کد مقاله <b>springer9</b><br></p></div> text/html 2013-05-23T12:44:05+01:00 springer2013.mihanblog.com tel 09199111989 دانلود مقاله 2012 مسیرهای شغلی و شخصیت در داروخانه http://springer2013.mihanblog.com/post/8 <div align="left"><br></div><br><h1 id="title" itemprop="headline" align="left"><a href="http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11096-012-9686-3" target="_blank" title="">Career paths and personality in pharmacy</a></h1><div align="left"><h2 class="abstract-heading">Abstract</h2> <div class="abstract-content formatted" itemprop="description"> <p class="a-plus-plus"> <em class="a-plus-plus">Background</em> Pharmacists choose different career paths which may have different requirements in terms of demands and environments, irrespective of knowledge and intellectual capability. A contributing factor could be personality whereby pharmacists seek to work in an environment which is compatible with their personality. <em class="a-plus-plus">Objective</em> To explore the relationship between personality and career paths taken by pharmacists. <em class="a-plus-plus">Methods</em> Data regarding pharmacists’ personality profile as determined by The Gordon Personal Profile Inventory (GPPI) were gathered using an anonymous survey. The inventory booklet was mailed to all pharmacists registered to practice in Malta who were at the time residing in the country. Demographic data and information regarding areas of practice was also gathered. Analysis was carried out using variety of statistical tests including t-test, Manova and Multiple Correspondence Analysis. <em class="a-plus-plus">Results</em> Most of the types of pharmacists considered, lie somewhat close to the average categories of the GPPI attributes, with those who work in importation and wholesale being the ones who stand out most from the rest by scoring high on self esteem, ascendency, original thinking, vigour, sociability. Those who work in industry and, especially, in hospitals are the two categories of pharmacists who seem to score low on the GPPI traits in general, while those who work in the Community scored high in personal relations and are a little more likely to score higher in cautiousness and responsibility. <em class="a-plus-plus">Conclusion</em> Pharmacists are not a homogeneous group of individuals. It is evident that their personality is a significant factor in the career path that they have chosen. Not all pharmacists possess personalities that are conducive to patient-oriented practice. Those that do not primarily possess the latter personality traits, appear to have chosen to practice in non-traditional areas where, possibly, they have found a good fit with their personality and other factors</p><p class="a-plus-plus" align="right">مسیرهای شغلی و شخصیت در داروخانه</p><p class="a-plus-plus" align="right">&nbsp;<br>ترجمه چکیده با گوگل<br><br>داروسازان Background را انتخاب کنید مسیرهای شغلی مختلف که ممکن است نیازهای مختلف در نظر خواسته ها و محیط، بدون در نظر گرفتن دانش و قابلیت معنوی. از عوامل مؤثر می تواند شخصیت است که در آن داروسازان به دنبال کار در یک محیط است که سازگار با شخصیت خود. هدف: بررسی رابطه بین شخصیت و حرفه ای مسیرهای گرفته شده توسط داروسازان. مواد و روش ها اطلاعات مربوط به مشخصات شخصیت داروسازان که توسط گوردون نمایش موجودی شخصی (GPPI) تعیین شده با استفاده از بررسی ناشناس جمع آوری شد. جزوه موجودی به تمام داروسازان ثبت نام به عمل در مالت که در زمان اقامت در این کشور بودند، فرستاده شد. اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به حوزه عمل نیز جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از انواع آزمونهای آماری از جمله آزمون t، مانوا و تحلیل مکاتبات متعدد انجام شده است. نمایش نتایج: از شماره بیشتر از نوع داروسازان در نظر گرفته، دروغ تا حدودی نزدیک به دسته به طور متوسط ​​از ویژگی های GPPI است، با کسانی که در واردات و عمده فروشی که آنهایی که ایستادگی کردن از بقیه با نتیجهی بالا بر روی اعتماد به نفس، تعالی، تفکر اصلی کار می کنند ، قدرت، قابل معاشرت بودن. کسانی که در صنعت کار می کنند و، به ویژه، در بیمارستان هستند که دو دسته از داروسازان که به نظر می رسد نمره کم در صفات GPPI به طور کلی، در حالی که کسانی که در جامعه کار می کنند گل بالا در روابط شخصی و احتمال کمی بیشتر به نمره بالاتر در احتیاطکاری و مسئولیت. نتیجه گیری داروسازان یک گروه همگن از افراد نیست. بدیهی است که شخصیت خود را یک عامل مهم در مسیر حرفه ای است که آنها را انتخاب کرده اند. نه همه داروسازان دارای شخصیت که منجر به عمل بیمار محور هستند. کسانی که در درجه اول دارای صفات شخصیت دوم نیست، به نظر می رسد را انتخاب کرده اند به تمرین در مناطق غیر سنتی که در آن، احتمالا آنها مناسب با شخصیت خود و عوامل دیگر را پیدا کرده اند<br></p><p class="a-plus-plus" align="right"><br></p><p class="a-plus-plus" align="right">Career  ,Gordon Personal Profile-Inventory, Personality , Pharmacists</p><p class="a-plus-plus" align="right"><br></p><p class="a-plus-plus" align="right">برای خرید این مقاله با شماره 09199111989 تماس حاصل فرمایید&nbsp; کد مقاله&nbsp; springer8<br></p> </div></div> text/html 2013-05-23T12:30:37+01:00 springer2013.mihanblog.com tel 09199111989 دانلود مقاله 2013 جنسیت، فرآیند کار و شأن و کرامت انسانی در محل کار http://springer2013.mihanblog.com/post/7 <br><div align="left"><h1 id="article-title-1" itemprop="headline"><a href="http://sf.oxfordjournals.org/content/early/2013/05/03/sf.sot042.abstract" target="_blank" title="">Gender, the Labor Process and Dignity at Work</a></h1> <ol class="contributor-list" id="contrib-group-1"><li class="last" id="contrib-1"><span class="name"><a class="name-search" href="http://sf.oxfordjournals.org/search?author1=Martha+Crowley&amp;sortspec=date&amp;submit=Submit">Martha Crowley</a></span></li></ol></div><div class="section abstract" id="abstract-1" itemprop="description" align="left"> <h2>Abstract</h2> <p id="p-2">This study brings together gender inequality and labor process research to investigate how divergent control structures generate inequality in work experiences for women and men. Content-coded data on 155 work groups are analyzed using Qualitative Comparative Analysis to identify combinations of control techniques encountered by female and male work groups and their relationship to outcomes measuring workplace dignity. Results suggest that male work groups more often encounter persuasive “bundles” of control that enhance autonomy, creativity, meaningfulness and satisfaction, while female work groups confront more coercive arrangements, especially direct supervision, that erode these and other foundations of dignity at work. I conclude with implications of these findings relative to understandings of the labor process, workplace sex segregation and forms of inequality not so easily quantified in dominant approaches to stratification</p><p><br></p><p align="right">جنسیت، فرآیند کار و شأن و کرامت انسانی در محل کار<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مارتا کراولی<br><br>ترجمه چکیده توسط گوگل<br><br>این مطالعه با هم به ارمغان می آورد نابرابری جنسیتی و روند کار پژوهش به بررسی چگونه واگرا ساختارهای کنترل تولید نابرابری در تجارب کار را برای زنان و مردان. اطلاعات محتوا کد 155 گروه کار با استفاده از تجزیه و تحلیل مقایسه ای کیفی برای شناسایی ترکیبی از تکنیک های کنترل مواجه می شوند توسط گروه های کاری زن و مرد و رابطه خود را به نتایج اندازه گیری کرامت در محل کار تجزیه و تحلیل شده است. نمایش نتایج: از شماره نشان می دهد که گروه کار مرد بیشتر برخورد قانع کننده "بسته نرم افزاری" کنترل که افزایش استقلال، خلاقیت، معنی دار و رضایت، در حالی که گروه کار زن با ترتیبات اجباری، به خصوص نظارت مستقیم، که ساییده شدن این و دیگر پایه های کرامت در محل کار مواجه است. من با پیامدهای این یافته نسبت به فهم از فرایند کار نتیجه گیری، تبعیض جنسی در محل کار و اشکال نابرابری به راحتی در روش غالب به طبقه بندی کمی. </p> </div><div align="left"><div align="right">&nbsp;<font color="#FF0000">برای دانلود مقاله با شماره 09199111989 تماس حاصل فرمایید <br></font></div><div align="right"><font color="#FF0000">کد مقاله springer 7</font><br></div></div> text/html 2013-05-23T12:15:25+01:00 springer2013.mihanblog.com tel 09199111989 دانلود مقاله 2012 Job satisfaction, Factor analysis, School head, Primary education http://springer2013.mihanblog.com/post/6 دانلود مقاله 2012 رضایت شغلی، تجزیه و تحلیل عاملی، رئیس مدرسه، آموزش ابتدایی<br><br><br><br><div align="left"><a href="http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17031048" target="_blank" title=""><b>Job satisfaction: factor analysis of Greek primary school principals’ perceptions</b></a><br><br>Abstract<br>Purpose – The purpose of this paper is to investigate the factors that affect the level of job<br>satisfaction that school principals experience and, based on the findings, to suggest policies or<br>techniques for improving it.<br>Design/methodology/approach – Questionnaires were administered to 180 primary school heads<br>in 13 prefectures – one from each of the 13 Greek regions (including the metropolitan area: prefecture<br>of Attiki, Athens) so that the sample would be representative of the whole country. The first section of<br>the questionnaire includes the location of each respondent’s school as well as personal and professional<br>characteristics of the primary school teachers, while the second section asked school principals to reply<br>to 36 statements that expressed perceptions relating to their level of job satisfaction. These responses<br>yielded the principal components for factor analysis.<br>Findings – The results indicate that two factors – the role of superior and school heads’<br>remuneration, and recognition of the principals’ efforts – which account for 33.27 per cent of the total<br>sample, seem to be particularly important for school heads’ job satisfaction.<br>Research limitations/implications – The findings of this study cannot be used to generalize<br>about the whole Greek education system as it only analyzes a small sample. Therefore, analysis of<br>additional data from school principals may be necessary for comparison and to reaffirm the results.<br>Further investigation is also needed in order to isolate the specific elements and significant differences<br>in school heads’ satisfaction ratings.<br>Practical implications – This paper would be useful to educational planners and policy makers.<br>Meeting the school principals’ needs and expectations seems to be a basic component in effective<br>school leadership. As the school principal’s role is directly related to human resources management<br>(teachers) and subsequently to child development, the issue of a head’s job satisfaction becomes even<br>more pressing.<br>Originality/value – Given that the existing Greek literature on school management does not contain<br>a substantially detailed discussion specifically on school heads’ job satisfaction, this paper may<br>contribute decisively to the smoother and more efficient operation of the school unit<br><br>رضایت شغلی: تجزیه و تحلیل عامل ادراک یونانی مدیران مدارس ابتدایی<br><br><div align="right">ترجمه چکیده با گوگل :<br>هدف - هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر سطح کار<br>رضایت که مدیران مدرسه تجربه و بر اساس این یافته ها، نشان می دهد سیاست یا<br>روش های برای بهبود آن.<br>طراحی / روش شناسی / رویکرد - پرسشنامه به 180 سر مدرسه ابتدایی اجرا شد<br>در 13 اداره - یکی از هر یک از 13 منطقه یونانی (از جمله منطقه شهری: ریاست<br>بزرگ Attiki، آتن) به طوری که نمونه خواهد بود نماینده کل کشور است. بخش اول<br>پرسشنامه شامل محل مدرسه هر مخاطب و همچنین شخصی و حرفه ای<br>ویژگی های معلمان مدارس ابتدایی، در حالی که بخش دوم از مدیران مدارس خواست تا پاسخ<br>به 36 عبارت است که ابراز ادراکات مربوط به سطح خود را از رضایت شغلی. این پاسخ ها<br>اجزای اصلی برای تجزیه و تحلیل عامل به همراه داشت.<br>یافته ها - نتایج نشان می دهد که دو عامل - نقش از روسای برتر و مدرسه '<br>پاداش، و به رسمیت شناختن تلاش های مدیران - که 33.27 درصد از کل<br>نمونه، به نظر می رسد برای رضایت شغلی سر مدرسه به خصوص مهم است.<br>محدودیتهای تحقیق / مفاهیم - یافته های این مطالعه را نمی توان مورد استفاده قرار گیرد به تعمیم<br>در مورد کل سیستم آموزش و پرورش یونانی آن را به عنوان تنها یک نمونه کوچک تجزیه و تحلیل. بنابراین، تجزیه و تحلیل<br>داده های اضافی را از مدیران مدارس ممکن است لازم باشد برای مقایسه و برای تاکید مجدد بر نتایج.<br>بررسی های بیشتری نیز به منظور منزوی کردن عناصر خاص و تفاوت های قابل توجهی مورد نیاز<br>در رتبه بندی رضایت سر مدرسه.<br>پیامدهای عملی - این مقاله می تواند به برنامه ریزان آموزشی و سیاستگذاران مفید است.<br>نشست نیازها و انتظارات مدیران مدارس به نظر می رسد به یک جزء اساسی در موثر<br>رهبری در مدرسه. از آنجا که نقش مدیر مدرسه به طور مستقیم مربوط به مدیریت منابع انسانی<br>(معلمان) و پس از آن به رشد کودک، مسئله رضایت شغلی یک سر حتی می شود<br>فشار دادن.<br>اصالت / ارزش - با توجه به این که ادبیات یونانی موجود در زمینه مدیریت مدرسه را شامل نمیشود<br>یک بحث قابل توجهی دقیق به طور خاص در رضایت شغلی مدرسه سر '، این مقاله ممکن است<br>کمک قاطعانه به عمل، با توجه به نوع نرم و صاف و کارآمد تر از واحد مدرسه.<br><br><br><font color="#FF0000"><b>برای خرید مقاله انگلیسی این فایل با شماره 09199111989 تماس حاصل فرمایید</b></font> - کد مقاله <b>springer6</b><br></div></div> text/html 2013-04-22T06:57:12+01:00 springer2013.mihanblog.com tel 09199111989 دانلود مقاله : نام تجاری B2B: مسئولیت و بار مالی برای سهامداران؟ 2009 http://springer2013.mihanblog.com/post/5 <h1 style="text-align: left;" class="svTitle">B2B branding: A financial burden for shareholders?</h1><p>دانلود مقاله : نام تجاری B2B: مسئولیت و بار مالی برای سهامداران؟</p><p>لینک مقاله :</p><p><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000768130800164X">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000768130800164X</a></p><div style="text-align: left;" class="abstract svAbstract "><h2 class="secHeading" id="section_abstract">Abstract</h2><p>Is branding an effective tool for generating shareholder wealth for companies that are active in a business-to-business environment? Or, do other factors such as innovation and manufacturing efficiency—or the lack thereof—create or destroy shareholder wealth? Based on an examination of almost 1,700 companies listed either on the United States or European stock exchanges, this study reveals this crucial relationship could be described as a W-shaped curve with five distinctive phases, depending on the strategic branding position of the company. Used strategically, business-to-business (B2B) companies with a balanced corporate brand strategy generally yield a return to their shareholders that is 5%-7% higher. It is therefore vital that key executives, including the board of directors, systematically assess and monitor the strategic branding position of their company and how their branding investments are performing against key competitors. This study reveals that shareholders should insist on systematic performance feedback from the corporation regarding all key items in the balance sheet—including branding. As disclosed herein, very few of the companies analyzed possessed an optimal balance between branding and financial performance.</p></div><h2 style="text-align: left;" id="kwd_1">Keywords</h2><ul style="text-align: left;" class="keyword"><li><span>B2B branding</span>; </li><li><span>Financial performance</span>; </li><li><span>Return on branding</span>; </li><li><span>Market orientation</span></li></ul><p>&nbsp;چکیده :ترجمه ماشینی&nbsp; <br><br>آیا نام تجاری ابزار موثر برای تولید ثروت سهامداران برای شرکت های فعال در یک محیط کسب و کار به کسب و کار؟ یا، آیا عوامل دیگر مانند نوآوری و بهره وری یا تولید فقدان آن در ایجاد یا نابود کردن ثروت سهامداران است؟ بر اساس معاینه حدود 1،700 شرکت یا در ایالات متحده و یا مبادلات سهام در اروپا ذکر شده است، این مطالعه نشان می دهد این ارتباط مهم را می توان به عنوان یک منحنی به شکل W-با پنج مرحله متمایز با توجه به موقعیت استراتژیک نام تجاری این شرکت، شرح داده شده است. استفاده استراتژیک، کسب و کار به کسب و کار (B2B) شرکت با یک استراتژی متوازن نام تجاری شرکت ها به طور کلی بازگشت به سهامداران خود است که 5٪ -7٪ بالاتر عملکرد. بنابراین حیاتی است که مدیران کلیدی، از جمله هیئت مدیره، به طور سیستماتیک ارزیابی و نظارت بر موقعیت استراتژیک نام تجاری شرکت خود را و چگونه سرمایه گذاری در نام تجاری خود را در حال انجام در برابر رقبای کلیدی. این مطالعه نشان می دهد که سهامداران باید در بازخورد عملکرد سیستماتیک از شرکت با توجه به همه موارد مهم در ترازنامه از جمله نام تجاری اصرار. در اینجا به عنوان افشا می شود، تعداد بسیار کمی از شرکت های برخوردار از تعادل مطلوب بین نام تجاری و عملکرد مالی تجزیه و تحلیل.<br>کلید واژه ها<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;نام تجاری B2B؛<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;عملکرد مالی؛<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بازگشت نام تجاری؛<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;جهت گیری بازار</p><p><br></p><p style="text-align: right;">برای دانلود فایل کامل مقاله با شماره <span style="color: rgb(255, 0, 0);">09199111989 </span>تماس حاصل فرمایید </p><p style="text-align: right;">قیمت: 5000 تومان</p><p style="text-align: right;"><br></p>شماره سریال :&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; s2.0-S000768130800164X</span>